Over Roelof van Echten College

Identiteit

Het Roelof van Echten College (de Stichting Roelof van Echten te Hoogeveen) is de brede scholengemeenschap voor christelijk voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Het doel van onze school is het geven van christelijk onderwijs gericht op algemeen maatschappelijke vorming, persoonlijke ontplooiing en beroepsvoorbereiding. Wij bieden onderwijs aan voor ieder kind: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Vanuit onze christelijke identiteit vinden we dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Geïnspireerd door onze christelijke normen en waarden werken we met elke leerling aan het vertrouwen in zichzelf, in anderen, in het leven en in de toekomst.

Visie en missie

Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind – dat is ons doel. We doen er daarom alles aan om ervoor te zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. We streven ernaar dat elk kind zich goed voelt bij ons op school en succesvol doorstroomt naar een geschikte vervolgopleiding of baan. Samen met de leerling kijken we voortdurend naar wat hij/zij nodig heeft. We hebben verschillende brugklassen en mogelijkheden voor onderwijscombinaties. Ook bieden we veel keuzemogelijkheden die passen bij de belangstelling van leerlingen. Daarnaast is het altijd mogelijk om over te stappen naar een ander niveau. De professionals van ons Expertisecentrum kunnen specifieke zorg en begeleiding bieden. Om overgangen tussen opleidingen en tussen opleidingen en werk goed te laten verlopen, werken we nauw samen met het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het mbo, het hbo, universiteiten en het bedrijfsleven.

Uitgangspunten voor ons onderwijs zijn:

 1. Elke leerling wordt gekend.
 2. De leerling is eigenaar van zijn/haar eigen leerproces.
 3. Goed onderwijs is meer dan alleen een diploma halen.
 4. Er is maatwerk mogelijk voor iedere leerling.
 5. Het leren vindt binnen en buiten de school plaats.

Onderwijsconcept Eduwiek

‘Samen waar het kan, apart als het moet’ is het motto binnen ons onderwijsconcept Eduwiek. Wij willen een school zijn voor ieder kind. Ook voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die door hun hoogbegaafdheid extra uitdaging zoeken. Ook kinderen met een beperking in het gedrag of met een lichamelijke, verstandelijke of auditieve beperking willen we onderwijs en ondersteuning op maat bieden. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. In het onderwijsconcept Eduwiek werken we daarom samen met onze collega’s van RENN4, Ambiq, Onderwijscentrum De Twijn en Kentalis. Samen geven we ieder kind passend en uitdagend onderwijs. Soms is dat speciaal of regulier onderwijs, maar ook gecombineerde vormen van onderwijs en begeleiding zijn heel goed mogelijk. Zo krijgt ieder kind de kans om zijn talenten te ontwikkelen.

Locaties en onderwijsaanbod

Het Roelof van Echten College biedt praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. De leerlingen krijgen les in moderne, toekomstbestendige gebouwen.

Voltastraat

Leerlingen van het praktijkonderwijs, het vmbo en de tweede tot en met vierde klassen van mavo gaan naar locatie Voltastraat. Ook leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs krijgen hier les. Iedere onderwijsvorm heeft een eigen plek in het gebouw, met een eigen plein en ingang. Centraal in de school zijn gezamenlijke faciliteiten, zoals een leskeuken, praktijklokalen en een simulatiewoonhuis. De schoollocatie biedt leerlingen kleinschaligheid als ze dat nodig hebben en maakt unieke onderwijscombinaties mogelijk. Zo kan een leerling uit het speciaal onderwijs zijn heftruckcertificaat halen bij het praktijkonderwijs van het Roelof van Echten College. En een leerling uit het praktijkonderwijs die heel goed is in Engels, kan daarin les krijgen op het vmbo.

Bentinckspark

Leerlingen van de mavo-brugklas, de havo, het atheneum en het gymnasium gaan naar de locatie Bentinckspark. Het is een inspirerende leeromgeving met alle faciliteiten voor uitdagend en eigentijds onderwijs. De school is ingedeeld in afdelingen en clusters. Dat betekent dat vakken die met elkaar te maken hebben, bij elkaar zijn geplaatst. Zo hebben we een cluster exact, kunst, talen, maatschappij en zaakvakken. Vernieuwing in de lesstof en uitwisseling tussen vakken is zo veel eenvoudiger.

Omdat we leerlingen voorbereiden op het hbo en de universiteit, hebben we ook een collegezaal. Vanuit de aula kijken leerlingen uit op de moderne sportvoorzieningen in het Bentinckspark, zoals topsporthal Activum, waar de gymlessen plaatsvinden.

KARGO!

Vmbo-leerlingen met de leerroute Mobiliteit & Transport krijgen les in KARgo!. Dit unieke opleidingscentrum is gerealiseerd in samenwerking met het Alfa-college en Kreeft Opleidingen. Leerlingen krijgen hier les in de beroepsgerichte vakken. Ze gaan aan de slag met echte opdrachten voor het bedrijfsleven en leren de kneepjes van het vak vanuit een realistische werksituatie. Door de samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven stromen leerlingen makkelijk door naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

Resultaten en kwaliteit

Het Roelof van Echten College vindt goede resultaten belangrijk. We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen, meten de kwaliteit van ons onderwijs en vragen ouders en leerlingen regelmatig of we ons werk goed doen. Naast de interne kwaliteitscontroles houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de kwaliteit van onze school. Zij doet dat op twee manieren: door Regulier Schooltoezicht (RST) en met de Opbrengstenkaart.

  Regulier Schooltoezicht (RST)

  Sinds 2002 is wettelijk geregeld dat de Inspectie van het Onderwijs onderzoek doet naar de kwaliteit van alle scholen. Iedere school krijgt de inspectie eens per vier jaar op bezoek. De inspectie spreekt dan met de directie, leraren, leerlingen en ouders en bezoekt lessen. Daarna schrijft de inspectie een rapport over de kwaliteit van het onderwijs op die school. De rapporten laten zien hoe de resultaten van de scholen zijn en wat de inspectie vindt van de kwaliteit van de lessen, de veiligheid, gebruik van computers en dergelijke. De bevindingen van de inspectie vindt u op www.onderwijsinspectie.nl.

  Opbrengstenkaart

  Jaarlijks verschijnt er een opbrengstenkaart waarin verslag wordt gedaan van het rendement van scholen. Deze kaarten zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl en in de bijlage hieronder. De opbrengstenkaart beperkt zich tot een rapportage van de in-, door- en uitstroomgegevens en de examenresultaten van de school. Het geeft dus een beperkter beeld dan het RST.

  Over RvEC
  Onderwijsresultaten Bentinckspark 2021
  Over RvEC
  Onderwijsresultaten Voltastraat 2021

  Scholen op de kaart

  Een ander instrument om de kwaliteit van scholen te monitoren is Scholen op de kaart. Via www.scholenopdekaart.nl kun je allerlei gegevens opvragen over het Roelof van Echten College. Denk aan slagingspercentages, tevredenheid van ouders en leerlingen en examencijfers. Ook kun je deze gegevens vergelijken met andere scholen.

  Contactgegevens onderwijs, medezeggenschap en toezicht 

  ALGEMEEN

  Roelof van Echten College
  Postbus 2152
  7900 BD Hoogeveen

  Telefoon: (0528) 35 86 58
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: info@rvec.nl 
  Website: www.rvec.nl

  Bankrekening: NL66 RABO 0347 9562 97 ten name van Roelof van Echten College Hoogeveen

  BESTUUR EN DIRECTIE

  Bestuursbureau
  Bezoekadres: Sportveldenweg 20, Hoogeveen
  Telefoon: (0528) 35 86 72
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: adm-d@rvec.nl

  Bestuurder: de heer dr. ir. A. Weishaupt
  Bestuurssecretaris: mevrouw I. Soeters
  Directiesecretaresse: mevrouw N. Lotterman

  BEDRIJFSVOERING EN BEHEER

  Bezoekadres: Sportveldenweg 20, Hoogeveen
  Telefoon: (0528) 35 86 58
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: adm-d@rvec.nl
  Directeur: de heer R.H. Geuzinge

  ONDERWIJS

  Bezoekadres: Sportveldenweg 20, Hoogeveen
  Telefoon: (0528) 35 86 58
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: adm-d@rvec.nl

  Directeur locatie Bentinckspark: mevrouw J. van der Kooij
  Directeur locatie Voltastraat: mevrouw L. Vreugdenhil

  PRAKTIJKONDERWIJS

  Locatie Voltastraat

  Voltastraat 27
  7903 AA Hoogeveen
  Telefoon: (0528) 35 86 58
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: adm-n@rvec.nl

  Afdelingsleider/clusterleider: mevr. J. Donkers

  VMBO

  Locatie Voltastraat

  Voltastraat 27
  7903 AA Hoogeveen
  Telefoon: (0528) 35 86 58
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: vmbo@rvec.nl

  Afdelingsleider leerjaar 1: mevrouw M. Deuzeman
  Afdelingsleider leerjaar 2: mevrouw A. Bakker
  Afdelingsleider leerjaar 3: meneer E. Franken
  Afdelingsleider leerjaar 4: meneer E. Franken en meneer A. Ekkel

  KARGO!

  De Stroom 3
  7901 TG Hoogeveen
  Telefoon: (0528) 35 86 58
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: vmbo@rvec.nl
  Contactpersoon: de heer R. ten Buur

  MAVO

  Locatie Bentinckspark (onderbouw)

  Sportveldenweg 20
  7902 NX Hoogeveen
  Telefoon: (0528) 35 86 58
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: adm-j@rvec.nl

  Locatie Voltastraat (bovenbouw)

  Voltastraat 27
  7903 AA Hoogeveen

  Afdelingsleider klas 1: mevrouw P.H. Reitsma
  Afdelingsleider klas 2 tot en met 4: de heer A. Ekkel

  Havo

  Locatie Bentinckspark

  Sportveldenweg 20
  7902 NX Hoogeveen
  Telefoon: (0528) 35 86 58
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: adm-j@rvec.nl

  Afdelingsleider klas 1 en 2: mevrouw P.H. Reitsma
  Afdelingsleider klas 3 tot en met 5: de heer K.B. Benjamins

  ATHENEUM EN GYMNASIUM

  Locatie Bentinckspark 

  Sportveldenweg 20
  7902 NX Hoogeveen
  Telefoon: (0528) 35 86 58
  Fax: (0528) 35 86 93
  E-mail: adm-j@rvec.nl

  Afdelingsleider klas 1 en 2: mevrouw P.H. Reitsma
  Afdelingsleider klas 3 tot en met 6: de heer E. Jonker

  DOCENTEN

  In Somtoday staan de contactgegevens van de docenten die uw kind(eren) les geven.

  RAAD VAN TOEZICHT

  De Raad van Toezicht is onafhankelijk en houdt toezicht op het bestuur en het beleid van het RvEC. In vergaderingen en via andere kanalen krijgen de leden informatie over de gang van zaken in de school. De Raad van Toezicht bestaat per 1 januari 2022 uit deze vier leden:

  • de heer K. de Groot (voorzitter)
  • mevrouw M.A. van Zadelhoff
  • de heer A. Boelen
  • de heer R. van Lambalgen 

  Roelof van Echten College
  T.a.v. Raad van Toezicht
  Postbus 2152
  7900 BD Hoogeveen
  E-mail: raadvantoezicht@rvec.nl

  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

  De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) regelt dat ook het Roelof van Echten College een medezeggenschapsraad (MR) heeft geïnstalleerd. Het doel van de MR is het bevorderen van het goed functioneren van de school door het stimuleren van een goed overleg tussen ouders, leerlingen en personeel (zogenaamde geledingen) en het bevoegd gezag van de school. De MR bestaat uit twee geledingen: een voor het personeel en een voor de ouders en leerlingen. Overleg tussen de oudergeleding van de MR en de overige ouders is belangrijk, omdat de oudervertegenwoordiging een duidelijke stem wil laten horen bij meningspeilingen en beslissingen binnen de MR-vergaderingen. Ouders, leerlingen en medewerkers kunnen hun mening, opmerking of vraag doorgeven aan hun vertegenwoordigers in de MR.

  Roelof van Echten College
  T.a.v. MR, dhr. O. Linde
  Postbus 2152
  7900 BD Hoogeveen
  E-mail: mr@rvec.nl

  Ledenlijst

  Onderwijspersoneel:

  • de heer O. Linde (voorzitter)
  • de heer K. de Vries (secretaris)
  • de heer T. Hutten (secretaris)
  • mevrouw Y. Koene
  • de heer J. de Goede
  • de heer J. Willems

  Onderwijsondersteunend personeel:
  • mevrouw W. Koeslag
  • de heer G. Meijer

  Oudergeleding:
  • de heer R. ten Cate
  • mevrouw E. van Luinen
  • mevrouw T. de Jong
  • mevrouw N. Wachtmeester
  • mevrouw P. de Leeuw

  Leerlinggeleding:
  • Mark Venema
  • Gijs Piekaar
  • Jayden Larti

  OUDERKLANKBORDGROEPEN

  Het Roelof van Echten College hecht veel waarde aan de mening van ouders. Naast de oudergeleding van de MR kent onze school daarom een of meerdere ouder-klankbordgroepen per locatie. De klankbordgroepen spreken regelmatig met de afdelingsleiders over actuele zaken op hun specifieke locatie. Daarnaast vindt er jaarlijks een ouderberaad plaats. Hierin gaan vertegenwoordigers van elke klankbordgroep in gesprek met het schoolbestuur om schoolbrede zaken te bespreken. Op deze manier bevorderen we de relatie tussen de school en de ouders en werken we samen aan het optimaal functioneren van het onderwijs op onze locaties. Meer informatie over de mogelijkheden om plaats te nemen in een klankbordgroep ontvangen ouders aan het begin van een schooljaar.

  MINISTERIE VAN OCW EN DE ONDERWIJSINSPECTIE

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft een speciale website voor ouders en verzorgers van leerlingen in alle vormen van het onderwijs: www.minocw.nl. 

  Inspectie voor het onderwijs, kantoor Zwolle
  Postbus 10048
  8000 GA Zwolle 

  Website: www.onderwijsinspectie.nl