Onderwijs

Leerlijnen

Op locatie Bentinckspark biedt het Roelof van Echten College verschillende leerlijnen aan: mavo (onderbouw), havo, atheneum en gymnasium. De mavo duurt vier jaar, de havo vijf jaar en het atheneum en het gymnasium zijn beide zesjarige opleidingen. De mavo bereidt leerlingen voor op een doorstroom naar de havo of naar niveau 3 of 4 van het mbo. De havo bereidt leerlingen voor op het hbo, atheneum of gymnasium. Met een overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4, kan een havoleerling ook doorstromen naar het mbo. Het atheneum en het gymnasium bereiden leerlingen voor op een universitaire studie of een hbo-opleiding. Het gymnasium biedt naast de vakken die op het atheneum worden aangeboden ook de klassieke talen Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming (KCV) aan. Het Roelof van Echten College is de enige school in Hoogeveen met een gymnasiumopleiding.

De onderbouw

mavo tot en met gymnasium

Op onze schoollocatie Bentinckspark krijgen klassen van verschillende niveaus les: van mavo tot en met gymnasium. Er zijn brugklassen mavo-havo, havo-vwo, atheneum en gymnasium. De indeling wordt onder andere bepaald door de aanmeldingen voor een leerlijn. Leerlingen krijgen vanaf de brugklas les in de richting die zij leuk vinden. Ze kiezen namelijk uit sport, kunst of technasium (technologie & toepassing in de mavo). We bieden deze keuzemogelijkheden, omdat we weten dat niet alle kinderen hetzelfde zijn. We houden juist rekening met de verschillen tussen leerlingen; dat noemen we maatwerk. Elke brugklas heeft een lessentabel van 32-34 uur. Dat is op de meeste scholen in Nederland het normale aantal lesuren. Met elk keuzevak gaat een leerling evenveel naar school, maar hij of zij besteedt iets meer aandacht aan de gekozen richting. Aan het einde van leerjaar 1 is het mogelijk om over te stappen naar een ander keuzevak in leerjaar 2.

INTRODUCTIE EN BEGELEIDING

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs beleven leerlingen vaak als ingrijpend. Daarom begeleiden wij hen intensief. Aan het begin van het schooljaar is er voor nieuwe brugklassers een introductieweek. Het doel hiervan is om leerlingen te laten kennismaken met hun klasgenoten, hun mentor, de nieuwe vorm van onderwijs en met het schoolgebouw. Tijdens het eerste schooljaar krijgt een leerling begeleiding van een mentor en twee tutorleerlingen uit de bovenbouw. Daarnaast hebben we begeleidingsuren die door verschillende vakken worden ingevuld. Een keer per week besteden we tijdens een studieles expliciet aandacht aan studievaardigheden. Ook screenen we alle leerlingen in de brugklas op taalkundige problemen. 

BOV-uren

Naast de algemene lesuren volgen leerlingen BOV-uren. Dit zijn uren voor begeleiding, ondersteuning of verdieping. In overleg met de mentor bepaalt een leerling hoe deze uren ingevuld worden. Een leerling mag en kan zelf keuzes maken. Dat is niet alleen leuk, maar ook belangrijk om te groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

NAAR DE TWEEDE KLAS: MAVO, HAVO, ATHENEUM OF GYMNASIUM?

Aan het eind van het schooljaar wordt aan de hand van een gerichte bevordering bepaald naar welke onderwijssoort de leerling het beste kan worden doorverwezen. In de dakpanklassen mavo-havo en havo-vwo krijgen leerlingen de kans om een jaar lang te ontdekken welke opleiding het beste bij hem of haar en zijn of haar talenten en interesses past. Leerlingen krijgen les op het juiste niveau (de docenten differentiëren) en krijgen cijfers op twee niveaus. Na de tweede cijferrapportage (doorgaans in april) krijgen de eerstejaars leerlingen een voorlopige prognose, gebaseerd op de behaalde cijfers.

HET TWEEDE LEERJAAR

Vanaf het tweede leerjaar volgt de leerling onderwijs in mavo, havo, atheneum of gymnasium. Het gymnasium kent behalve de vakken die in het atheneum worden aangeboden ook onderwijs in de klassieke talen Grieks en Latijn. Grieks wordt aangeboden vanaf het tweede leerjaar.

HET DERDE LEERJAAR: KEUZE- EN SCHAKELJAAR

In het derde leerjaar kiest de leerling het profiel en de vakken die hij in de bovenbouw wil volgen. De mentor en decaan begeleiden de leerling hierin. Tijdens speciale lessen krijgen de leerlingen meer informatie over de bovenbouw en vervolgopleidingen. Ook worden ouders uitgenodigd voor een informatieavond over dit thema. Deze avond vindt meestal in oktober of november plaats. Halverwege het schooljaar (in januari of februari) moeten leerlingen een voorlopige keuze inleveren. Vakdocenten geven adviezen op basis waarvan de leerling kan bepalen of het verstandig is om een bepaald profiel of vak te kiezen. In april bepaalt de leerling definitief wat hij kiest.

CIJFERRAPPORTAGE EN BEVORDERING

Drie keer per jaar krijgen de onderbouwleerlingen een cijferrapportage mee naar huis. Deze rapportage bevat de voortschrijdende gemiddelden van de tot dan toe behaalde cijfers per vak. De derde cijferrapportage bevat de definitieve jaargemiddelden en is ook het overgangsrapport. Om te bepalen of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar, zijn de bevorderingsnormen voor de onderbouw van toepassing. 

De bovenbouw

Havo, atheneum en gymnasium

De bovenbouw van de havo, het atheneum en het gymnasium heet de tweede fase. Het onderwijs is in de bovenbouw opgedeeld in drie delen:

 • Het gemeenschappelijke deel: alle leerlingen zijn verplicht om deze vakken te volgen.
 • Het profieldeel: alle leerlingen kiezen een profiel.
 • Het vrije deel: alle leerlingen kiezen een vak uit het aanbod van de school.

In de derde klas bereiden we leerlingen hierop voor. Tijdens lessen vanuit het decanaat en het mentoraat maken leerlingen kennis met de verschillen tussen de profielen en krijgen ze informatie over de mogelijkheden die de verschillende profielen bieden om toegelaten te kunnen worden tot vervolgopleidingen.

Leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen:

 • Cultuur & Maatschappij (CM)
 • Economie & Maatschappij (EM)
 • Natuur & Gezondheid (NG)
 • Natuur & Techniek (NT)

Ieder profiel heeft vier vakken. Minimaal één van die vier vakken mag een leerling kiezen uit het aanbod dat de school doet, in aanvulling op de wettelijk verplichte vakken uit het profiel. Het specifieke, schooleigen aanbod kenmerkt zich door een groot aantal vakken waaruit de leerling kan kiezen. Per periode worden de toetsresultaten besproken door docenten. Leerlingen en ouders kunnen te allen tijden de resultaten inzien via Somtoday. Aan het einde van het schooljaar ontvangen leerlingen een overzicht van de behaalde resultaten.

OMVANG

Hoewel de inhoud van het gekozen vakkenpakket per leerling kan verschillen, is de minimale omvang van ieder verplicht vakkenpakket in de bovenbouw gelijk. Wettelijk is vastgelegd dat per leerjaar in de bovenbouw een leerling 1.600 studielasturen moet maken. Deze studielasturen worden ingevuld door de wettelijke bepaalde omvang van de afzonderlijke vakken. Bij de toedeling van tijd aan de verschillende vakken wordt uitgegaan van een totale studiebelasting die voor een bepaald vak van een leerling mag worden gevraagd. Daarbinnen liggen alle onderdelen van het programma besloten, zoals les- of contacttijd, huiswerk, (begeleid) zelfstandig werken, toetstijd en excursies.

PTA

Ieder cursusjaar moet uiterlijk 1 oktober het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vastliggen. In dit document staat per leerjaar onder andere omschreven welke toetsen worden afgenomen, in welke toetsperiode deze toetsen worden afgenomen, wat de toetsstof is en of een toets herkansbaar is of niet. Meerdere keren per jaar hebben leerlingen in de bovenbouw een toetsperiode. In het vierde jaar van havo en vwo zijn er twee toetsperiodes. Gedurende het schooljaar bespreken de docenten de toetsresultaten.

De PTA's zijn te bekijken via 'Documenten'.

SCHOOLEXAMEN EN CENTRAAL EXAMEN

Ieder vak dat een leerling volgt, wordt afgesloten met in ieder geval een schoolexamen (SE). Dit schoolexamen per vak is het geheel van toetsen en opdrachten zoals omschreven in het PTA. Daarnaast kent een aantal vakken een centraal examen (CE). Het eerste tijdvak van het CE start half mei, het tweede tijdvak (de herkansing) doorgaans in de derde week van juni. De exameneisen staan vermeld in het examenreglement. 

ZELFSTANDIGHEID

In de tweede fase is meer aandacht voor het ontwikkelen van studievaardigheden dan in de onderbouw. Het uitgangspunt hierbij is dat de samenleving behoefte heeft aan goed opgeleide mensen die tevens weten hoe ze de opgedane kennis moeten inzetten. Bovendien kunnen bepaalde studievaardigheden leerlingen voorbereiden op de werkwijze in het vervolgonderwijs. Kennisoverdracht voor leerlingen in havo, atheneum of gymnasium is van groot belang gezien de vervolgopleidingen. 

Op- en afstroom

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om naar een andere opleidingssoort over te stappen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld na het behalen van een vmbo TL- of mavodiploma instromen in het vierde leerjaar van havo. Leerlingen met een havodiploma kunnen instromen in het vijfde leerjaar van atheneum. Ook in de onderbouw zijn er mogelijkheden om over te stappen. De overstap van atheneum naar havo of van havo naar mavo komt soms ook voor, als blijkt dat het type onderwijs toch niet goed bij de leerling past. De mogelijkheden voor een overstap zijn geregeld in het op- en
afstroomschema. Een exemplaar hiervan is op te vragen bij de betreffende afdelingsleider. 

Burgerschap

‘Burgerschap’ gaat over de manier waarop mensen met elkaar samenleven, ook als ze heel verschillend zijn of denken. Onderwerpen zoals duurzaamheid en diversiteit, maar ook democratische houdingen en sociale vaardigheden, zijn daarbij belangrijk. Jongeren zullen moeten leren en vooral ook oefenen hoe ze zich (willen) verhouden tot de ander en hoe ze (willen) omgaan met onze aarde. Op onze school besteden we hieraan op verschillende manieren aandacht. Over onze visie op burgerschap en burgerschapsonderwijs, de achtergronden, uitgangspunten, doelen en ambities kunt u hieronder lezen.

Beleid en documenten
Visie op burgerschapsonderwijs
Beleid en documenten
Infographic burgerschapsonderwijs

Lestijden

Op locatie Bentinckspark werken we met gescheiden pauzes. We hebben daarom een rooster voor de klassen 1 en 2 en een rooster voor de klassen 3 tot en met 6.

Lesrooster klas 1 en 2

lesuurTijd

1e

08.30 - 09.15 uur

2e

09.15 - 10.00 uur

Pauze

10.00 - 10.20 uur

3e

10.20 - 11.05 uur

4e

11.05 - 11.50 uur

Pauze

11.50 - 12.15 uur

5e 

12.15 - 13.00 uur

6e 

13.00 - 13.45 uur

7e

13.45 - 14.30 uur

Pauze

14.30 - 14.45 uur

8e

14.45 - 15.30 uur

9e

15.30 - 16.15 uur

Lesrooster klas 3 t/m 6

lesuurTijd

1e

08.30 - 09.15 uur

2e

09.15 - 10.00 uur

3e

10.00 - 10.45 uur

Pauze

10.45 - 11.05 uur

4e

11.05 - 11.50 uur

5e

11.50 - 12.35 uur

Pauze

12.35 - 13.00 uur

6e 

13.00 - 13.45 uur

7e

13.45 - 14.30 uur

Pauze

14.30 - 14.45 uur

8e

14.45 - 15.30 uur

9e

15.30 - 16.15 uur

10e16.15 - 17.00 uur

Lessentabellen

leerjaar 1 mavo/havo/vwo bp

vak1 mavo1 havo/ath*1 havo/ath (t*)1 gym*

gmf

2

222
ne

4

4

4

4

fa2222
en

3

3

3

3

gr/la2
gs2222
ak2222
wi

4

4

4

4

tn1
bi2222
mu1111

bv

22

1

2
lo444

2

ml1111
ku *)2*2*2*
sport*)2*2*2*
teto *)2*
oo *)4*

4*

bg II1111
bov*

7

7

7

7

Totaal32323432/34

* = keuzevak
bov*= leerlingen volgen gemiddeld 2 bov-uren per week

leerjaar 2 mavo/havo/vwo bp

vak2 mavo2 havo/ath2 havo/ath (t*)2 gym

gmf

1

222
ne

3

3

3

3

fa2222
du

3

333
en

3

3

3

3

gr/la4
gs2222
ak2222
ec2
wi

3

3

3

3

na

222
nask2
tn1
bi2222
mu1111
bv22

1

2

lo2222
ml1111
ku *)2*2*
sport*)2*2*
teto *)2*
oo *)4*

re

11

bov*

7

7

7

7

Totaal34333434

* = keuzevak
bov* = leerlingen volgen gemiddeld 2 bov-uren per week.

leerjaar 3 mavo/havo/vwo bp

vak3 havo*3 havo (t*)3 ath*3 ath (t*)3 gym

gmf

1

1111
ne

3

3

3

3

2

fa22222
du33333
en3333

2

gr/la6
gs22222
ak22222
ec11111
wi33333
na22222
sk22222
mu11111

bv

2

2

2

2

2

lo22222
ml11111
ku *)2*2*
sport*)2*2*
oo *)4*4*
re1#

1#

1#

1#

1#
bov*66666
Totaal32343234

34

* = keuzevak
# = begeleiding
bov*= leerlingen volgen gemiddeld 2 bov-uren per week.

Bovenbouw havo/vwo bp

vak4 havo5 havo4 ath/gym5 ath/gym6 ath/gym

gmf

22221
netl442

3

3
ltc255
gtc355
fatl 43

3

3

3
dutl43

3

3

3
entl44

3

3

3
ges33

3

3

3
ak33

3

3

3
wisA33

3

3

4
wisC33

3

3

4
wisB43

3

4

4
wisD111
nat 34

3

3

3
schk33

3

3

3
biol34

3

3

3
econ34

3

3

3
be33

3

3

3
ckvn

1

1

1

1

1
lo2

1

2

2

1

bsm24233
kubv33333
oo44444
ml11111
Bov*66666

* = leerlingen volgen gemiddeld 2 uur bov-uren per week.

Activiteiten en excursies

Excursies leveren een belangrijke bijdrage aan de reguliere lessen. Voorafgaand aan de excursie kunnen leerlingen opdrachten krijgen die becijferd worden en meetellen voor het jaarcijfer. Ieder jaar verheugen leerlingen (en hun docenten) zich op excursies, schoolreizen en andere buitenschoolse activiteiten. Een mooie reis met de klas naar het buitenland, een sportactiviteit op een bijzondere locatie of een interessante kennismaking met een andere cultuur is voor menig leerling een hoogtepunt dat hij/zij zich zijn/haar leven lang blijft herinneren. Geruime tijd voor de excursie plaatsvindt, worden ouders/verzorgers schriftelijk door de school geïnformeerd over de reis. Hierbij worden alle relevante gegevens vermeld. De school brengt kosten in rekening voor excursies. 

Vanaf 1 augustus 2021 is de wettelijke regeling rondom vrijwillige ouderbijdragen veranderd.
Voorheen werd een alternatief programma georganiseerd voor leerlingen die niet deelnamen aan
activiteiten. Sinds augustus is de wetgeving aangescherpt: een alternatief programma aanbieden,
omdat de ouderbijdrage door ouder(s)/verzorger(s) om welke reden dan ook niet kan worden
voldaan, mag volgens de wetgeving niet meer. Hierdoor loopt de school een financieel risico. Door de nieuwe wetgeving zijn we genoodzaakt om een ondergrens te stellen aan het aantal betalende deelnemers. Activiteiten waarbij minimaal 80 % van de ouders de gevraagde financiële bijdrage voldoet, kunnen plaatsvinden. Bij een te lage betalingsbereidheid kan een activiteit helaas niet doorgaan en wordt, indien mogelijk, een ander programma op school georganiseerd. In dat geval worden reeds betaalde bedragen teruggestort naar de betreffende
ouder(s)/verzorger(s).

Werkweken en arbeidsstage

Voor de leerlingen in 4 havo en 5 vwo organiseren wij jaarlijks een werkweek, doorgaans vlak na de voorjaarsvakantie. De bestemmingen van de afgelopen jaren waren Londen, Rome, Barcelona, Lissabon en Oostenrijk. Centraal doel van de werkweek is een verdieping van en aanvulling op de in de lessen behandelde stof en de opgedane kennis. De totaalprijs bedraagt maximaal € 475,- voor een buitenlandse bestemming (de reis naar Rome mag dit bedrag overschrijden). De limiet wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld in verband met de inflatiecorrectie en verdere kostenontwikkelingen in de reisbranche. Leerlingen kunnen ook kiezen voor een maatschappelijke stage. Deze is vrijwel kosteloos. Leerlingen die gedoubleerd zijn, kunnen niet weer naar dezelfde bestemming en worden pas ingedeeld als alle andere leerlingen geplaatst zijn. Zij kunnen ook kiezen voor het thuisblijfprogramma met een maximale prijs van € 50,-. Overigens kunnen leerlingen die voor de eerste keer in 4 havo of 5 vwo zitten ook voor dit programma kiezen. Al vroeg in het schooljaar vragen we leerlingen om zich in te tekenen. Op basis van deze intekening zetten we de organisatie van de werkweek in gang. De school schiet de kosten daarvan voor. Leerlingen die tussentijds de school verlaten of om andere redenen (zoals een blessure of ziekte) niet mee kunnen met de werkweek, blijven betaalplichtig voor de door hen gekozen werkweekbestemming. Een annuleringsverzekering wordt daarom dringend aangeraden. Sommige werkweekbestemmingen bieden de mogelijkheid om dat via de school of de reisorganisatie te doen.

Culturele activiteiten

Binnen ons onderwijsaanbod proberen we veel aandacht te schenken aan culturele activiteiten. Leerlingen in de onderbouw kunnen kiezen voor de richting kunst, waarin extra aandacht is voor diverse onderdelen van kunst. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten en workshops. Zo hebben alle brugklasleerlingen een dans- en theaterdag, waarin de leerlingen in verschillende workshops kennismaken met de veelzijdigheid van kunst en cultuur. De tweedejaars leerlingen hebben aan het begin van het schooljaar de NIZNO-dag van Garage TDI, waarbij ze kennismaken met verschillende theatervormen. Aan het einde van de dag is er een ‘battle’ tussen de klassen. Leerlingen van de derde klassen hebben de jaarlijks terugkerende Kunstcarrousel. Tijdens de Kunstcarrousel volgen de leerlingen workshops bij verschillende culturele instellingen in Hoogeveen en bezoeken ze een theatervoorstelling in theater De Tamboer. Deze activiteiten zijn tevens een voorbereiding op het vak Culturele Kunstzinnige Vorming, dat in de bovenbouw een verplicht vak is voor veel leerlingen. Ook in de bovenbouw gaan leerlingen met het vak Kunst Beeldende Vorming op excursie, waarin een rondleiding in een museum wordt gecombineerd met enkele praktische workshops. Op een vrijdagavond in februari organiseren we ‘Showtime’ voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden. Leerlingen en docenten treden dan op.

Internationalisering

Varel, Duitsland

Al zo’n 25 jaar vinden er jaarlijks leerlingen-uitwisselingen plaats met het Lothar Meyer Gymnasium uit Varel (Duitsland). Bij voldoende animo is het voor een aantal leerlingen uit derde en vierde klassen mogelijk om hieraan deel te nemen. Het doel van de uitwisseling is het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid in het Duits en Engels, het kennismaken met een nieuwe cultuur en het vergroten van de Europese beeldvorming. Het programma bestaat uit excursies, diverse kunst- en/of taalprojecten, bezoeken aan musea en natuurlijk het verblijven in gastgezinnen over en weer met alles wat daarbij hoort, inclusief het volgen van lessen op elkaars school. De uitwisseling duurt twee keer acht dagen, meestal in april/mei en september. Tot nu toe is er ieder jaar subsidie toegekend via Nuffic/Europees Platform. De ouderbijdrage bedraagt 150,- euro per persoon voor het totale programma in Nederland en Duitsland.

Bratislava, Slowakije

Sinds 2005 is er jaarlijks een leerlingenuitwisseling met het Evangelisch Lyceum in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije. Deelname is mogelijk voor leerlingen uit derde en vierde klassen. Het doel van de uitwisseling is het vergroten van de mondelinge taalvaardigheid in Engels, het kennismaken met een nieuwe cultuur en het vergroten van de Europese beeldvorming. Het programma bestaat uit excursies, diverse kunst- en/of taalprojecten, bezoeken aan musea en natuurlijk het verblijven in gastgezinnen over en weer met alles wat daarbij hoort, inclusief het volgen van lessen op elkaars school. De uitwisseling duurt twee keer zeven dagen, meestal in april/mei en september. Tot nu toe is er ieder jaar subsidie toegekend via Nuffic/Europees Platform. De ouderbijdrage bedraagt 325,- euro per persoon voor het totale programma in Nederland en Slowakije.

Jet-Net

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Sinds 6 juni 2005 maakt het Roelof van Echten College deel uit van dit netwerk en werken we in het bijzonder samen met de Nederlandse Aardolie Maatschappij te Assen. In Jet-Net werken bedrijven samen met havo- en vwo-scholen. Doel is het onderwijs in de exacte vakken aantrekkelijker te maken. Het landelijk coördinatiepunt Jet-Net is de initiator en coördinator die scholen en bedrijven één op één bij elkaar brengt. Samen ontwikkelen zij uitdagende activiteiten die aansluiten bij de bètavakken in het curriculum. Door samen met het voortgezet onderwijs te werken aan kwalitatief hoogwaardige onderwijsprojecten:

 • verbetert Jet-Net het beeld dat jongeren van technologie hebben.
 • wordt hun keuzegedrag in studieprofiel en vervolgstudie beïnvloed. 
 • bouwt Jet-Net mee aan een solide kenniseconomie in Nederland.

Jet-Net verbindt zich aan de doelstellingen van het Deltaplan Bèta Techniek door mee te werken aan
verhoging van de doorstroom van havo- en vwo-scholieren naar het hoger bèta technisch onderwijs.

Travel Active High School Holland

Het RvEC werkt samen met Travel Active High School Holland, een organisatie die buitenlandse jongeren tussen 15 en 19 jaar de mogelijkheid biedt om tijdelijk in een Nederlands gastgezin te wonen en deel te nemen aan het dagelijkse schoolleven in Nederland. De doelstelling is dat jongeren een buitenlandse ervaring opdoen en hiermee een betere verstandhouding te creëren tussen verschillende culturen in de wereld. We hebben al studenten uit België, Bolivia, Brazilië, Duitsland en Taiwan op school gehad. Voor de buitenlandse leerlingen, onze leerlingen, docenten en (gast)ouders bleek dit een leerzame en plezierige ervaring. Contactpersoon voor het RvEC is dhr. K.B. Benjamins.

De gezonde school

Genotsmiddelen zijn niet uit de samenleving weg te denken. Het Roelof van Echten College is van mening dat bezit en/of gebruik van alcohol en/of drugs door leerlingen binnen de school niet acceptabel is. Daarvoor zijn eenduidige richtlijnen opgesteld. Tegelijk realiseert de school zich wel degelijk dat jongeren tussen twaalf en achttien buiten het zich van school en ouders experimenteren met genotsmiddelen. Het is van groot belang dat jongeren hierbij zo begeleid worden dat er zo min mogelijk sprake is van risicovol gedrag. Daarom is het Roelof van Echten College een samenwerkingsverband aangegaan met de stichting Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en neemt het deel aan het landelijke project ‘De Gezonde School en Genotsmiddelen’. VNN ondersteunt onze school bij:

 • Het vormgeven van lessenseries over roken, alcohol en drugs.
 • Het informeren van ouders en het organiseren van ouderavonden over dit thema.
 • Het bevorderen van deskundigheid bij docenten en zorgfunctionarissen binnen de school voor wat betreft het signaleren en begeleiden van leerlingen die op risicovolle wijze experimenteren met genotsmiddelen.

Schoolklassenavonden

Onder leiding van een leraar of mentor kunnen klassenavonden georganiseerd worden. Ouders/verzorgers van leerlingen uit de onderbouw ontvangen hierover tijdig een brief met informatie over de klassenavond.

Leerlingen ACtiviteiten commissie

Het Roelof van Echten College heeft een Leerlingen Activiteiten Commissie (LAC). Het LAC bestaat uit leerlingen en wordt begeleid door een aantal docenten. Het LAC organiseert diverse activiteiten, zoals thema-avonden voor leerjaren of de hele school, sportieve activiteiten en acties voor een goed doel als ‘Zip your lip’. Alleen op vertoon van de schoolpas is er toegang tot de LAC-activiteiten. Er wordt een (kleine) entree of vergoeding gevraagd, zodat er kostendekkend kan worden gewerkt.

Studiecentrum

Het studiecentrum op locatie Bentinckspark is in lokaal 0.26. Voor bijna alle vakken kunnen leerlingen hier informatie vinden en boeken en andere materialen lenen. In het studiecentrum kunnen leerlingen de Krantenbank, Literom, Uittrekselbank en de Studie Winkler Prins raadplegen. De Krantenbank is een zoekmachine waarmee het digitale archief van de landelijke dagbladen kan worden doorzocht. Met de Literom en Uittrekselbank kunnen recensies en uittreksels van boeken worden geraadpleegd. Alle materialen worden uitgeleend via het AURA-uitleensysteem. Om de materialen te kunnen lenen, moeten leerlingen hun schoolpas bij zich hebben. Via AURA-Online kunnen gebruikers ook thuis de catalogus raadplegen en boeken verlengen en reserveren. Hiervoor moeten ze wel een eigen account maken.

In het studiecentrum werkt het Roelof van Echten College samen met een aantal ouders, die vrijwillig een zeer belangrijk aandeel in de werkzaamheden hebben. Bent u als ouder geïnteresseerd in het assisteren in het studiecentrum, dan kunt u contact opnemen met onze school: (0528) 35 86 58

Studie en sport

Het Roelof van Echten College is een sportieve school. Dat we sport en bewegen belangrijk vinden, blijkt bijvoorbeeld uit de vele en verschillende activiteiten waaraan leerlingen kunnen deelnemen.

Certificaat Sportactieve school en Topsport Steunpunt School

De school organiseert diverse activiteiten en toernooien voor de verschillende leerjaren. Er is contact met de gemeente en sportverenigingen om sport en bewegen breed neer te zetten. Als eerste school in Noord-Nederland hebben wij het certificaat ‘Sportactieve school’ gekregen. Ook zijn we uitgeroepen tot ‘Topsport Steunpunt School’. We hebben hierover een convenant getekend met het Topsport Steunpunt Noord (TSN), dat onder het NOC-NSF valt. Meer informatie: www.topsportnoord.nl

Topsportbeleid

Het Roelof van Echten College is topsportvriendelijk en helpt jonge topsporters om hun talent te combineren met school. Leerlingen van mavo, havo, atheneum en gymnasium kunnen (afhankelijk van de categorie waartoe het talent behoort) gebruikmaken van bepaalde faciliteiten: vrijstelling van vast ingeroosterde uren onder schooltijd, huiswerk, uitstel van toetsen, extra verlof in verband met wedstrijden of toernooien, (incidenteel) aangepast rooster in verband met trainingstijden en studiebegeleiding door een sportmentor en topsportcoördinator. Om de status ‘topsporttalent’ te krijgen en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten, moet een leerling voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria zijn vastgesteld door de nationale topsport steunpunten en de sportbonden. Elk sporttalent krijgt een ‘studiegids Topsport Traject’ met een contract en alle gemaakte afspraken. Een sportmentor neemt de taken over van de klassenmentor en coacht de sporttalenten, zodat de leerling studie en sport optimaal kan combineren. Het uitgangspunt daarin is altijd het behalen van een schooldiploma. Meer informatie en aanmelding: o.linde@rvec.nl

Toernooien en buitenschoolse activiteiten

Elk leerjaar heeft zijn eigen toernooien. De toernooien maken onderdeel uit van het onderwijsprogramma en zijn dan ook verplicht. In de onderbouw ligt het accent op klassentoernooien en in de bovenbouw is er ruimte voor keuzesporten. Daarnaast neemt onze school deel aan twee nationale toernooien:

 • Olympic Moves: een jaarlijkse, landelijke competitie tussen scholen uit het voortgezet onderwijs in verschillende sporten. De finales vinden plaats in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
 • Athenespelen: bovenbouwleerlingen strijden twee dagen in tien sportdisciplines in Groningen.

Studie en kunst

Soms is het moeilijk om repetities, uitvoeringen, concerten of exposities te combineren met schoolwerk. Het Roelof van Echten College wil zich daarom sterk maken om samen met leerlingen te zoeken naar een
optimale combinatie van studie en kunst. In overleg met de kunstmentor kunnen afspraken gemaakt worden over hoe ‘de kunsten’ te combineren zijn met het schoolwerk. Leerlingen komen in aanmerking voor de speciale faciliteiten als ze:

 • Bewezen kwaliteiten bezitten en op basis van die kwaliteiten veel moeten optreden of exposeren.
 • Bezig zijn met een (voor)opleiding aan een kunstopleiding.