Financiën

Gedragscode schoolkosten

Het Roelof van Echten College probeert de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. We hebben weinig invloed op de hoogte van de schoolkosten, maar zijn ons bewust van het landelijke doel om de schoolkosten beheersbaar te houden voor ouders. Onze school ondersteunt dit doel door het aanvaarden van een gedragscode.

Wat houdt de gedragscode in?

 • De hoogte van de schoolkosten mag voor ouders/verzorgers en leerlingen geen belemmering vormen om het verplichte onderwijsprogramma te volgen. Daarom spant de school zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit.
 • De school bespreekt voorafgaand aan het betreffende schooljaar de hoogte en de ontwikkeling van de totale schoolkosten met de ouder-/leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad.
 • Daartoe wordt – eveneens voorafgaand aan het betreffende schooljaar – in overleg met de oudergeleding een begroting opgesteld met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage die gevraagd wordt.
 • De school informeert ouders/verzorgers en leerlingen op een inzichtelijke wijze over de hoogte van de schoolkosten. De school doet dit tijdig voorafgaand aan het betreffende schooljaar. Hierbij splitst de school de kosten uit naar leerjaar, opleiding en specifieke kostensoort.
 • De school communiceert de hoogte en opbouw van de schoolkosten via diverse kanalen, zoals schoolgids, website en open dagen.
 • De school stuurt een rekening naar de ouders/verzorgers met een duidelijke specificatie van de schoolkosten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lesmateriaal en lesactiviteiten, overige schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage.
 • De school verstrekt bij de rekening een adequate toelichting waaruit blijkt aan welke doeleinden de gelden worden besteed.
 • De school legt binnen redelijke termijn na afloop van het schooljaar rekening en verantwoording af aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad over de feitelijke besteding van de ontvangen bijdragen.
 • Als blijkt dat de gemaakte kosten aanzienlijk lager zijn dan de betaalde bijdrage, verrekent de school dit met de betreffende ouders/verzorgers.
 • De school inventariseert jaarlijks, samen met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, of schoolboeken niet of nauwelijks zijn gebruikt.
 • Indien dit het geval is, worden deze boeken in beginsel uit de toekomstige boekenlijst geschrapt.

Schoolkosten

De schoolkosten zijn te verdelen in twee categorieën: de vrijwillige ouderbijdrage en zaken die u zelf moet bekostigen.

De vrijwillige ouderbijdrage, zoals de naam luidt, heeft een vrijwillig karakter. Dit houdt in dat ouders kunnen kiezen of zij wel of niet betalen voor een bepaalde activiteit. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is afhankelijk van het leerjaar en wordt jaarlijks vastgesteld en ter instemming aan oudergeleding van de medezeggenschapsraad voorgelegd. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een betaalverzoek om de algemene vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Deze bijdrage wordt ingezet voor de organisatie van activiteiten binnen en buiten de school zoals mentoractiviteiten met de klas en het vieren van feestdagen. Ook vragen wij u om een vrijwillige bijdrage te doen voor de schoolverzekering. Onder de kop 'verzekeringen' leest u hier meer over. Daarnaast ontvangt u gedurende het schooljaar losse betaalverzoeken voor activiteiten die gebonden zijn aan het leerjaar van uw zoon/dochter zoals de werkweken, schoolkampen, excursies, examentrainingen en het bezoek aan studiemarkten.

Materialen die meerdere jaren meegaan en die geen informatiedragers zijn, vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders moeten deze zaken zelf bekostigen. U kunt onder andere denken aan: een agenda, pennen, schriften, rekenmachine, sportkleding, gereedschap, beschermende kleding/bril, atlas, woordenboeken, leesboeken en literatuur (geen lesboeken). Bij een aantal opleidingen geldt dat het gebruik van veiligheidskleding (zoals een lasbril, overall en stofjas) een voorwaarde is om aan de lessen te kunnen deelnemen. Het is dan ook verplicht om over deze materialen te beschikken. Deze materialen kunt u in de meeste gevallen via de school bestellen. In dat geval sturen wij u een digitale factuur om het verschuldigde bedrag te kunnen voldoen. U bent echter niet verplicht om deze via de school aan te schaffen.

Naast de vrijwillige ouderbijdrage en de zaken die u zelf moet bekostigen vragen wij een bijdrage voor de huur van het kluisje. Bijna iedere leerling van het RvEC maakt gebruik van deze voorziening. Omdat het ook de eigen waardevolle bezittingen beschermt tegen verlies/diefstal, hebben wij deze bijdrage verplicht gesteld. Als u wenst dat uw zoon/dochter deze voorziening niet gebruikt, mag u dat doorgeven aan ons. De huur wordt dan kwijtgescholden. Deze kluishuur wordt gefactureerd samen met de algemene vrijwillige ouderbijdrage en de verzekeringsbijdrage.

Financiën
Schoolkosten mavo, havo en vwo 2022-2023
Financiën
Schoolkosten vmbo en praktijkonderwijs 2022-2023

Chromebook

Het Roelof van Echten College biedt een deel van het onderwijs digitaal aan. Daarom werken alle leerlingen vanaf het eerste leerjaar op onze school met een Chromebook. Een Chromebook is een combinatie van een laptop en een tablet en is geschikt om indien nodig te gebruiken bij onderwijs op afstand. Het apparaat wordt bij de start van het schooljaar beschikbaar gesteld door de school aan alle nieuwe leerlingen. Leerlingen en hun ouders kunnen het apparaat met korting kopen of gratis in bruikleen nemen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het collectief schadefonds (niet te verwarren met de verzekering in de vrijwillige schoolkostenbijdrage). Het gaat hier om een vrijwillige deelname. Met het schadefonds bent u verzekerd tegen schade aan het device tijdens gebruik op school of thuis. Ouders van nieuwe leerlingen worden hier voor het begin van het nieuwe schooljaar over geïnformeerd. Het gebruik van een eigen computersysteem in plaats van een systeem via school is uitgesloten. Elk Chromebook is namelijk ingesteld naar de eisen en programma's van school.

Digitale facturering

Voor de schoolkosten sturen wij u een digitale factuur via WIS Collect. Het te betalen bedrag kunt u voldoen via iDeal of bankoverschrijving. Alle facturen zijn te raadplegen in uw WIS Collect Ouderportaal. 

Schoolboeken en andere leermiddelen

Vanaf schooljaar 2009-2010 ontvangen scholen van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en andere leermiddelen, zoals bedoeld in artikel 6 van de WVO. Dit zijn leermiddelen die specifiek voor een leerjaar worden voorgeschreven en daarmee noodzakelijk wordt geacht voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school mag ouders geen kosten voor deze leermiddelen in rekening brengen. De hoofdregel is: alle schoolboeken en leermiddelen die door het schoolbestuur voor een specifiek leerjaar worden voorgeschreven, zijn gratis voor ouders. Scholen zijn verantwoordelijk voor het gratis beschikbaar stellen van de voorgeschreven leermiddelen voor al het onderwijs dat wordt aangeboden. Dat geldt in beginsel ook voor schoolboeken en leermiddelen die nodig zijn voor het volgen van extra onderwijsaanbod. Onder de regeling ‘gratis leermiddelen’ vallen onder andere tekst- en werkboeken, digitale lesmethodes, examenbundels, door de school gemaakt lesmateriaal en licenties van online materiaal.

Bestellen schoolboeken

Het Roelof van Echten College heeft een contract afgesloten met Van Dijk Educatie uit Kampen. Aan het eind van het schooljaar worden ouders geïnformeerd over de boekenlijsten voor het volgend schooljaar en de wijze waarop ze de boeken kunnen bestellen. Daarna kunnen ouders via www.vandijk.nl zelf de bestelling plaatsen en volgen. De boeken worden dan thuis afgeleverd. U kunt contact opnemen met Van Dijk Educatie als u vragen heeft over de bestelling of aflevering van de boeken. Aan het einde van het schooljaar worden de boeken ingeleverd. Van Dijk beoordeelt de staat van de boeken. Bij het eventueel ontbreken van een boek of bij een beschadiging worden de voortvloeiende kosten door hen via een factuur aan u doorbelast. Bestelt een leerling meer dan het voor hem of haar bestemde pakket of meerdere pakketten, dan brengt Van Dijk Educatie ons hiervan op de hoogte. Het te veel bestelde dient geretourneerd te worden. Wordt hieraan geen gehoor gegeven, dan brengen wij het te veel bestelde in rekening bij de betreffende leerling en de ouders.

Jaarverslag

Hieronder is het jaarverslag 2021 te downloaden.

Beleid en documenten
Jaarverslag 2021

Verzekeringen

Het Roelof van Echten College heeft een verzekeringspakket met een ongevallenverzekering en een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers, stagiairs) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets enzovoorts) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school als de mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Om misverstanden te voorkomen, wijzen we op het volgende:

 • Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school vergoed moeten worden. Dat is echter een misverstand. De school heeft pas schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort geschoten zijn in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld als een leerling tijdens de gymnastiekles een bal tegen zijn bril krijgt. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.
 • Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Voor leerlingen jonger dan veertien jaar zijn ouders primair verantwoordelijk. Het is van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

De school heeft een doorlopende reisverzekering. Tijdens werkweken, schoolkampen en dergelijke zijn alle leerlingen en hun begeleiders verzekerd.

Stichting Leergeld Hoogeveen

Stichting Leergeld Hoogeveen verleent financiële hulp aan kinderen tussen vier en achttien jaar die:

 • in de gemeente Hoogeveen wonen;
 • tekortkomen bij hun persoonlijke ontplooiing op school en bij culturele en sportactiviteiten;
 • opgroeien in een gezin met een laag inkomen;
 • opgroeien in een gezin dat te maken heeft met werkloosheid of hoge schulden en valt onder schulddienstverlening of bewindvoering.

Meer informatie: www.leergeld.nl/hoogeveen en 06 - 251 017 65.