Leerlingbegeleiding

(Teams van) deskundigen

Het Roelof van Echten College biedt extra begeleiding aan leerlingen die dat nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen en op het bij hen passende niveau te kunnen afsluiten. We hebben diverse deskundigen in huis.

  VAKDOCENT

  Leerlingenbegeleiding begint in de vaklessen. Wanneer een vakdocent problemen constateert ten aanzien van de studievoortgang, probeert hij de leerling zo veel mogelijk op maat te begeleiden. De vakdocent schakelt de mentor in als de geboden hulp niet toereikend is.

  PSYCHOLOOG

  Op school is een psycholoog aanwezig die de docenten en leerlingen kan adviseren en begeleiden. De psycholoog kan leerlingen testen en ondersteunt de mentor bij het opstellen van het individueel ontwikkelingsplan (OPP). 

  SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKEr

  Op alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs is het schoolmaatschappelijk werk vertegenwoordigd. Ouders die vragen hebben over hun kind, de opvoeding of zich zorgen maken, kunnen hulp inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker. 

  EXPERTISECENTRUM

  Voor leerlingen die naast de reguliere begeleiding extra hulp nodig hebben is er het Expertisecentrum. In het Expertisecentrum zitten remedial teachers, ambulante begeleiders, psychologen, orthopedagogen, trajectbegeleiders en andere deskundigen. Het Expertisecentrum biedt ondersteuning bij:

  •   leerproblemen door middel van het verzorgen van psychodiagnostisch onderzoek, het bieden van informatie en het verstrekken van adviezen, studiebegeleiding, remediale hulp voor specifieke problemen op het gebied van talen en rekenen.

  •   gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen door middel van het verzorgen van psychodiagnostisch onderzoek, het bieden van informatie en het verstrekken van adviezen, counseling of psychologische begeleiding door de schoolpsycholoog/orthopedagoog. 

  De begeleiding door het Expertisecentrum vindt zo veel mogelijk in de klas plaats. Daardoor is de extra ondersteuning vertrouwd en blijft alles zo normaal mogelijk. 

  MENTOR

  Elke leerling op onze school heeft een mentor. De mentor vervult voor leerlingen een vertrouwensrol en neemt binnen de begeleidingsstructuur een centrale rol in. De mentor is degene met wie leerlingen en ouders als eerste contact opnemen als de leerling problemen heeft met zijn studievoortgang, als er sociale of emotionele problemen zijn of als er privéomstandigheden zijn die het functioneren op school beïnvloeden. De mentor volgt ook de studievoortgang van de leerling. Hij krijgt als eerste de signalen van vakdocenten. Tijdens cijferbesprekingen speelt de mentor een belangrijke rol: hij draagt leerlingen voor ter bespreking en formuleert voor problemen een bepaalde aanpak.

  Gedragsdeskundige

  Op school is een gedragsdeskundige aanwezig die de docenten en leerlingen kan adviseren en begeleiden. De gedragsdeskundige kan leerlingen testen en ondersteunt de mentor bij het opstellen van het individueel ontwikkelingsplan (OPP).

  ZORGADVIESTEAM

  Op locaties Bentinckspark en Voltastraat zijn kleine en grote zorgadviesteams. In het kleine zorgadviesteam zitten de afdelingsleider en de gedragskundige. De mentor schuift zo veel mogelijk aan. Samen bespreken zij leerlingen die misschien extra ondersteuning nodig hebben. In het grote zorgadviesteam zitten ook externe samenwerkingspartners, zoals de schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, schoolarts, wijkagent, iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin of medewerkers van jeugdzorgaanbieders. In het grote zorgadviesteam worden leerlingen met een ingewikkelde ondersteuningsvraag besproken. 

  Onze school (en ook de samenwerkingspartners) is aangesloten bij de Drentse Verwijs Index (DVI). De DVI is ontwikkeld zodat professionals die rond een leerling of gezin werken elkaar makkelijker kunnen vinden. Er wordt geen inhoudelijke informatie gedeeld in de DVI. 

  Eduwiek

  Onze school werkt nauw samen met de professionals van RENN4, Ambiq, De Twijn en Kentalis. Door deze vormen van samenwerking kan onze school ondersteuning bieden aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag. Zo geven we samen vorm aan passend onderwijs en streven we ernaar om zo veel mogelijk leerlingen dicht bij huis onderwijs te geven.

  Begeleidingsmogelijkheden

  STUDIEsteunpunt

  Op beide locaties bieden we van maandag tot en met donderdag iedere middag begeleiding bij het 'leren leren' in onze studiesteunpunten. Daarbij gaat het om het verbeteren van vaardigheden, het ontwikkelen van een positieve leerhouding, het bevorderen van het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en het aanleren en ontwikkelen van passende leerstrategieën. Dit alles in een setting waar persoonlijke aandacht is voor elke leerling. Aanmelding voor het studiesteunpunt gaat via het kleine zorgadviesteam. 

   

  FAALANGSTREDUCTIETRAINING

  Faalangst is angst om iets verkeerd te doen, bang zijn om te falen. Onderbouwleerlingen die hier last van hebben, kunnen faalangstreductietraining volgen. Als er vermoedens bestaan dat een leerling last heeft van faalangst, dan gaat een van de trainers in gesprek met de leerling. Geeft de leerling aan mee te willen doen met de training, dan krijgen ouders/verzorgers hiervan bericht. In het laatste schooljaar kunnen leerlingen ook deelnemen aan een examenvreesreductietraining. 

  SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING

  De manier waarop je met andere mensen omgaat, noemen we sociale vaardigheden. Hierbij kun je denken aan vrienden maken, gesprekken voeren, voor jezelf opkomen, omgaan met kritiek en positief denken over anderen en jezelf. Leerlingen die dit ingewikkeld vinden, kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van een sociale vaardigheidstraining. 

  REMEDIALE HULP

  Leerlingen met specifieke leerproblemen op het gebied van bijvoorbeeld talen (zoals dyslexie) of rekenen kunnen begeleiding krijgen van remedial teachers. Het doel van remedial teaching is het voorkomen of wegwerken van leerachterstanden. Remedial teaching wordt een bepaalde periode gegeven aan individuele leerlingen of aan kleine groepjes leerlingen op vaste ingeroosterde uren onder schooltijd.

  BEGELEIDING DOOR PSYCHOLOOG OF ORTHOPEDAGOOG

  Leerlingen met leerproblemen, sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen kunnen begeleiding krijgen van de schoolpsycholoog of orthopedagoog. Deze professionals doen onderzoek naar de oorzaak van bepaalde problemen. Ook geven ze advies aan docenten, mentoren, ouders en natuurlijk de leerlingen zelf over hoe hiermee omgegaan kan worden. Meestal wordt de leerling aangemeld door de mentor of de afdelingsleider. Ook via het kleine en grote zorgadviesteam kunnen leerlingen bij de psycholoog of orthopedagoog terechtkomen. Leerlingen kunnen zich ook zelf via de mentor of afdelingsleider aanmelden voor een gesprek met de schoolpsycholoog of orthopedagoog.

  DECANAAT

  Op het Roelof van Echten College werken decanen met afzonderlijke aandachtsgebieden voor vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Decanen bieden begeleiding op het gebied van profiel- en vakkenkeuze. Ze dragen zorg voor een aantal keuzebegeleidingslessen waarin oriëntatie op de bovenbouw en vervolgopleidingen centraal staat. In de bovenbouw wordt de verdere oriëntatie op een vervolg- studie begeleid door de decanen. Decanen worden ook betrokken bij interne doorstroming, bijvoorbeeld van mavo naar havo. Leerlingen met vragen kunnen rechtstreeks terecht bij de decaan. De decanen houden een spreekuur; het rooster hiervan is te vinden bij hun kamer. 

  Decaan op locatie Voltastraat is:

   Op locatie Bentinckspark zijn de volgende decanen werkzaam: 

   STRUCTURELE FACILITEITEN VOOR TOETSING EN EXAMEN

   In bepaalde gevallen kan een leerling aanspraak maken op faciliteiten met betrekking tot het afnemen van toetsen, schoolexamens en centrale examens. In aanmerking komen bijvoorbeeld leerlingen met:

   • Dyslexie/dyscalculie;
   • ASS/ADHD;
   • Blind-/slechtziendheid;
   • Een lichamelijke of psychische beperking.

   Faciliteiten die verstrekt worden, betreffen de wijze van toetsafname en de duur (verlenging van tijd). In alle gevallen moet de schoolpsycholoog een beschikking afgeven. Afgegeven beschikkingen hebben altijd een beperkte duur en worden na evaluatie mogelijk verlengd.

   Schoolondersteuningsprofiel

   Uitgebreide informatie over het ondersteuningsaanbod op het Roelof van Echten College is te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP wordt opgesteld in het kader van passend onderwijs en brengt in kaart hoe een leerling op dit moment wordt ondersteund en welke ontwikkeling er in de toekomst mogelijk is. Verder geven we in het SOP aan welke basisondersteuning en welke gespecialiseerde ondersteuning (eventueel met hulp van derden) we kunnen bieden. In het SOP zijn ook afspraken vastgelegd over de inzet van medewerkers bij de begeleiding en over de deskundigheidsbevordering van deze medewerkers. 

   Leerlingbegeleiding
   Schoolondersteuningsprofiel

   Jeugdgezondheidszorg op het voortgezet onderwijs 

   GEZONDHEIDSONDERZOEK

   In het voortgezet onderwijs zijn de assistent JGZ, de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts van de GGD werkzaam. In het tweede jaar krijgen alle leerlingen een gezondheidsonderzoek. Ouders krijgen hier vooraf bericht van. Het onderzoek bestaat uit meten, wegen en een gehoortest. De leerlingen krijgen tips over leefstijl en gezondheid. Ook wordt de leerlingen gevraagd een vragenlijst in te vullen over gezondheid en leefstijl. De vragenlijst wordt samen besproken. Naar aanleiding van de bevindingen uit de vragenlijst en de metingen kan een leerling een uitnodiging krijgen voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige op school.

   Jeugdverpleegkundigen doen in het vierde jaar van de havo, atheneum en gymnasium en in het eerste jaar van het mbo een extra gezondheidsonderzoek. Tijdens een lesuur op school laat de jeugdverpleegkundige een kort filmpje zien met informatie over het onderzoek en de vragenlijst. De leerlingen vullen daarna de vragenlijst in. De antwoorden geven inzicht in verschillende onder-werpen, zoals eetgewoonten, genotsmiddelengebruik (roken, alcohol en drugs) en of de leerling lekker in zijn vel zit. Ook krijgt de leerling enkele gezondheids- en leefstijltips. Naar aanleiding van de score kan een leerling een uitnodiging krijgen voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts.

   SPREEKUREN

   Naast dit gezondheidsonderzoek houden de jeugdverpleegkundigen spreekuren op school. Leerlingen (en ook ouders) kunnen dit spreekuur bezoeken. Dit kan op afspraak of tijdens een vrij inloopmoment. Bij de jeugd-verpleegkundige kun je terecht met vragen over gezondheid, relaties, gevoelens, seksualiteit, alcohol en drugs. Jeugdartsen nemen deel aan het zorgadviesteam op de school en werken samen met de school in de uitvoering van het verzuimprotocol. Dit houdt in dat leerlingen die veel verzuimen bij de arts worden uitgenodigd. Dit gebeurt na overleg met de mentor of afdelingsleider. Ook de jeugdarts houdt spreekuren op school voor vragen over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, verzuimbegeleiding, horen en zien.

   VACCINATIES

   Naast de gezondheidsonderzoeken en spreekuren doet de GGD meer voor jongeren, zoals vaccinaties. Alle meisjes van twaalf of dertien jaar ontvangen thuis een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinaties worden niet op school gegeven. In de oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan worden. Kijk voor meer informatie op www.ggd.nl.

   INFORMATIEVOORZIENINGEN

   Jongeren kunnen online betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichamelijke ontwikkeling, gevoelens, seks, alcohol, roken en drugs vinden op www.jouwggd.nl. Op deze website kunnen jongeren anoniem chatten en mailen met een jeugdarts of jeugd-verpleegkundige van de GGD. Meer informatie Neem contact op met GGD Drenthe voor meer informatie of om een afspraak te maken: (088) 246 02 46 of jgz@ggddrenthe.nl.

   Leerlingvolgsysteem

   De school wil van alle leerlingen relevant informatie systematisch verzamelen en bewaren. Hiervoor is een leerlingvolgsysteem opgezet. Het doel hiervan is om de leerloopbaan van onze leerlingen zo goed mogelijk te volgen en snel en effectief in te grijpen als iets mis dreigt te gaan. In het leerlingvolgsysteem nemen we onder andere rapportcijfers, testresultaten en keuzeadviezen op. Uiteraard geldt voor inzage in een leerlingdossier ook de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het vmbo wordt steeds meer gebruikgemaakt van een portfolio. Hierin bewaart de leerling allerlei gegevens en producten van zichzelf die van belang kunnen zijn voor de vervolgopleiding. De leerling is zelf verantwoordelijk voor dit dossier. De schoolresultaten zijn terug te zien via Somtoday. Alle ouders en leerlingen hebben hiervoor persoonlijke inloggegevens. Heeft u geen inloggegevens of problemen met inloggen, stuur dan een mail naar support@rvec.nl

   Contact met ouders

   Het Roelof van Echten College stelt goed en regelmatig contact met ouders bijzonder op prijs. De contacten vinden op verschillende manieren plaats. Denk aan: 

   • Ouderavond: ieder schooljaar is er een informatieve ouderavond. Hierin maakt u kennis met de mentor en geeft de mentor informatie over activiteiten, projecten, keuzes, verwachtingen of andere specifieke thema’s in het betreffende schooljaar. 
   • Huisbezoek 
   • Spreekmiddagen/-avonden: het Roelof van Echten College informeert ouders enkele malen per schooljaar over de resultaten van hun kind(eren). Dat doen we door middel van IOP-verslagen (individueel ontwikkelingsplan), rapporten en daaropvolgende spreekmiddagen/-avonden.