Regelingen

Leerplicht en schoolverzuim

Leerplicht betekent dat jongeren verplicht zijn om naar school te gaan. In de Leerplichtwet staat uitgelegd wat ouders, jongeren en de school moeten doen om ervoor te zorgen dat jongeren naar school blijven gaan. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin jongeren zestien worden. Ook na dit betreffende schooljaar blijft de leerling leerplichtig tot de dag waarop de leeftijd van achttien jaar wordt bereikt. De jongere hoeft dan niet elke dag naar school, maar is nog wel kwalificatieplichtig. Ouders moeten hun kind inschrijven op een school. Verder moeten ouders ervoor zorgen dat hun kind naar school gaat en regelmatig contact met de school hebben, om te weten te komen of hun kind zonder problemen naar school gaat. Ook leerlingen zelf worden erop aangesproken als ze niet naar school gaan.

Het Roelof van Echten College heeft een verzuimprotocol, waarin staat welke actie de school onderneemt bij ongeoorloofd verzuim (daaronder valt ook te laat komen) of niet gemeld verzuim. In ernstige gevallen van ongeoorloofd verzuim is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Ook bij veelvuldig ziekteverzuim moet de school de leerplichtambtenaar informeren. De leerplichtambtenaar werkt bij de afdeling Onderwijs van de gemeente. Hij/zij helpt mee met het terugdringen van spijbelgedrag, verwijst door naar hulpinstanties en gaat in gesprek met de leerling, zijn ouders en de school. Ook kan de leerplichtambtenaar in bepaalde gevallen een proces-verbaal opmaken en boetes geven. De school moet aan de leerplichtambtenaar toestemming vragen om een leerling langere tijd vrij te geven buiten de schoolvakanties om. Het belang om een goede schoolopleiding af te ronden, staat bij dit alles voorop. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl.

Leerplichtambtenaren voor locatie Voltastraat zijn de heer P. Baudet en mevrouw J. Gritter.

Leerplichtambtenaar voor locatie Bentinckspark is mevrouw M. Knigge.

Gemeente Hoogeveen – bureau Recht op Leren 
Afdeling Welzijn, Onderwijs, Cultuur & Sport
Postbus 20.000
 7900 PA Hoogeveen
Telefoon: (0528) 29 14 03

Persoonsregistratie en privacy

Het Roelof van Echten College moet bepaalde leerlinggegevens registreren en systematisch bewaren. In de registratie en de verstrekking van leerlinggegevens volgen wij de voorschriften uit de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens op. Dit houdt onder andere het volgende in: systematisch opgeslagen leerlinggegevens zijn beschermd tegen onbevoegde inzage.

Ouders en voogden hebben, op hun verzoek en na legitimatie, binnen een maand recht op inzage in de geregistreerde informatie. Deze informatie kan op hun verzoek worden aangevuld en bij gebleken onjuistheid worden verbeterd of verwijderd. Alleen relevante leerlinggegevens worden op verzoek verstrekt aan andere instanties, zoals de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar, voor zover niet in strijd met de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoe wij moeten omgaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens om elke leerling zo goed mogelijk onderwijs en begeleiding te geven. In de bijlagen lees je meer over privacy en informatiebeveiliging op onze school: toestemming van leerlingen en ouders, gebruik van digitale diensten, publicatie van beeldmateriaal, uitwisseling van gegevens met externe organisaties, rechten van leerlingen en ouders en datalekken.

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Bij vragen en/of klachten met betrekking tot privacy, kun je contact opnemen met onze FG. Onze FG is werkzaam voor Lumen Group. 

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl. Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website

Documenten AVG

Regelingen
Beleidsplan Ibp
Regelingen
Privacyreglement
Regelingen
Protocol Informatiebeveiligingsincidenten En Datalekken

Onderwijsnummer

Alle leerlingen die door de overheid bekostigd onderwijs volgen, hebben een persoonsgebonden nummer. Hiervoor wordt het burgerservicenummer (BSN) gebruikt. Leerlingen houden dit nummer hun hele schoolloopbaan, van basisschool tot en met beroepsonderwijs. In de Wet op het Onderwijsnummer is de nadruk gelegd op de bescherming van persoonsgegevens. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert de leerlinggegevens in een speciaal daarvoor ontwikkeld Basisregister Onderwijs. De school ontvangt voor de eigen leerlingen een kopie van dit basisregister. Ouders hebben recht op inzage in de gegevens van hun kind(eren). Ouders hebben de plicht om het burgerservicenummer aan te leveren bij de aanmelding of als de school erom vraagt. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl.

Schoolfoto's

In het najaar maakt een fotograaf op school de jaarlijkse schoolfoto’s (portret- en groepsfoto’s). Vanuit veiligheidsoverwegingen en een effectieve werkwijze voor onze docenten, werken wij volgens de volgende procedure:

  • U ontvangt de schoolfoto’s via het Roelof van Echten College.
  • De foto’s worden vrijblijvend aangeboden. U kunt kiezen welke foto’s u wel of niet wilt hebben.
  • U betaalt uw bestelling door middel van acceptgiro of internetbankieren.
  • Als u foto’s niet retourneert en niet/te weinig betaalt, dan volgt een betalingsherinnering van de fotograaf. Dit wordt eventueel vervolgd met een tweede herinnering met verhoging. Uiteindelijk zal een eventuele vordering uit handen gegeven.

Foto Koch maakt de schoolfoto’s. Deze organisatie werkt volledig volgens de WBP (Wet Bescherming
Persoonsgegevens). Uw gegevens zijn bij Foto Koch in veilige handen. In een contract is vastgelegd dat alle gegevens die wij als school verstrekken alleen worden gebruikt voor deze fotoactie.

Vanwege deze procedure heeft de fotograaf naast de naam van uw kind(eren) ook uw adresgegevens nodig. Dit is ten behoeve van het herinnerings- en betalingstraject. Heeft u als ouder bezwaar tegen overhandiging van deze gegevens, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen het bezwaar verwerken en uw gegevens niet doorgeven aan de fotograaf. U ontvangt dan geen vrijblijvend fotopakket.

Protocol social media

WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube en andere social media bieden de mogelijkheid om berichten over onze school te delen met veel mensen. Deze berichten kunnen bijdragen aan het positieve imago van de school, maar kunnen ook (onbewust) de goede naam van onze school en betrokkenen schaden. Daarom vragen wij ouders, leerlingen en personeel om bewust met social media om te gaan. We hebben hiervoor een protocol met richtlijnen opgezet.

Protocol social media

Fatsoensnormen

Het is essentieel dat iedereen in digitale kanalen de reguliere fatsoensnormen aanhoudt, zoals we dat in de fysieke wereld ook doen. Het Roelof van Echten College vertrouwt erop dat medewerkers, leerlingen, ouders, verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met social media.

Uitgangspunten

Het Roelof van Echten College onderkent het belang van social media. Het protocol draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat. Verder bevordert het protocol dat de school, medewerkers, leerlingen en ouders op social media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten. De gebruikers van social media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school. Tot slot dient het protocol de school, medewerkers, leerlingen en ouders tegen mogelijke negatieve gevolgen van social media te beschermen.

Vertrouwenspersoon

Wanneer je last hebt van seksuele intimidatie, agressie, discriminatie of pesten (door leerlingen of personeel van school) of wanneer je ontevreden bent over het handelen van school, dan kun je terecht bij de interne en externe vertrouwenspersonen van het RvEC. De externe vertrouwenspersoon is daarnaast te benaderen door medewerkers over ongewenst gedrag, arbeidsproblematiek of integriteitsschendingen.

Interne vertrouwenspersonen

Op locatie Voltastraat zijn de volgende drie interne vertrouwenspersonen beschikbaar:

Op locatie Bentinckspark zijn de volgende interne vertrouwenspersonen beschikbaar:

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon die is aangesteld door het bestuur van het Roelof van Echten College is mevrouw C.J.B. Lorijn. Zij is bereikbaar via 06 51 18 19 01 en info@adviesbureaujoy.nl

Regelingen
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het Roelof van Echten College wil klachten zo veel mogelijk voorkomen. Mocht zich een klacht voordoen, dan moet deze op een effectieve manier worden opgelost. Daarom is er een klachtenregeling waarin de procedure wordt beschreven.

INTEGRITEITSCODE

Op het Roelof van Echten College willen we dat integer handelen de norm is. In onze integriteitscode staan normen en richtlijnen over het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur binnen onze school. Openheid, betrouwbaarheid, respect en professionaliteit zijn de kernwaarden hierin.

Regelingen
Integriteitscode Roelof Van Echten College
Regelingen
Klokkenluidersregeling Roelof Van Echten College

KLOKKENLUIDERSREGELING

Vermoedens van ernstige misstanden met een grote maatschappelijke impact kunnen gemeld worden. Hiervoor bestaat een klokkenluidersregeling.

Vertrouwensinspecteurs

Heeft de school, het schoolbestuur of de klachtencommissie geen afdoende antwoord op uw vragen, dan kunt u zich wenden tot de inspectie van het onderwijs. De inspectie houdt – namens de minister – toezicht op de scholen en is goed op de hoogte van de gang van zaken. Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten over gebeurtenissen in het onderwijs op het gebied van:

  • seksuele intimidatie en seksueel misbruik
  • lichamelijk geweld
  • grove pesterijen
  • geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering

Een vertrouwensinspecteur is aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen. De inspecteur helpt bij het zoeken naar oplossingen, bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 111 31 11 (lokaal tarief).

Inzage statuten en andere documenten

Leerlingen en hun ouders hebben recht op inzage in: het schoolplan, de statuten van de Stichting Roelof van Echten, de statuten van de Medezeggenschapsraad, het leerlingenstatuut, het klachtenreglement, het schoolondersteuningsprofiel en de kwaliteitskaart. Bovengenoemde stukken vindt u in deze schoolwiki of kunt u opvragen bij de administratie: info@rvec.nl