Praktische zaken

Vakantie en vrije dagen

Vakantie in 2022-2023

De vakantieregeling wordt vastgesteld door de Commissie Vakantieregeling Hoogeveen. Daarin zijn het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Hoogeveen vertegenwoordigd.

VakantieStartEinde
Herfstvakantie17-10-202221-10-2022
Kerstvakantie26-12-202206-01-2023
Voorjaarsvakantie27-02-202303-03-2023
Goede Vrijdag en Pasen07-04-202310-04-2023
Meivakantie (inclusief Koningsdag)24-04-202305-05-2023
Hemelvaart18-05-202319-05-2023
Pinksteren29-05-202329-05-2023
Zomervakantie24-07-202301-09-2023

ORGANISATIEDAGEN in 2022-2023

Op het Roelof van Echten College hebben we organisatiedagen. Dan werken onze docenten aan het ontwikkelen van het onderwijs, professionalisering, teamvorming en meer. De leerlingen zijn die dagen of dagdelen vrij.

DatumOrganisatiedag
29-08-2022

organisatiedag voor alle leerlingen

05-10-2022organisatiemiddag voor alle leerlingen
02-11-2022organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
15-11-2022organisatiedag voor praktijkonderwijs
29-11-2022organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
01-12-2022organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
09-01-2023organisatiedag voor alle leerlingen
30-01-2023organisatiedag voor praktijkonderwijs
14-02-2023organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
21-03-2023organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
23-03-2023organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
31-05-2023organisatiemiddag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
06-06-2023organisatiemiddag voor praktijkonderwijs
23-06-2023organisatiedag voor praktijkonderwijs
13-07-2023organisatiedag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
14-07-2023organisatiedag voor alle leerlingen, m.u.v. praktijkonderwijs
20-07-2023organisatiedag voor praktijkonderwijs
21-07-2023 organisatiedag voor praktijkonderwijs

Vakantie in 2023-2024

De vakanties in het schooljaar 2023-2024 zijn vastgesteld. De organisatiedagen voor schooljaar 2023-2024 zijn nog niet bekend.

VakantieStartEinde
Herfstvakantie23-10-202327-10-2023
Kerstvakantie25-12-202305-01-2024
Voorjaarsvakantie19-02-202423-02-2024
Goede Vrijdag en Pasen29-03-202401-04-2024
Meivakantie (inclusief Koningsdag en Hemelvaart)29-04-202410-05-2024
Pinksteren20-05-202420-05-2024
Zomervakantie22-07-202430-08-2024

Ziek- en herstelmeldingen 

Leerlingen die bijvoorbeeld door ziekte een of meer dagen de lessen niet kunnen volgen, moeten voor het begin van het eerste lesuur telefonisch worden afgemeld via (0528) 358 658. Bij te verwachten langdurige absenties wordt de ouders verzocht telefonisch contact op te nemen met de mentor en eventueel de betreffende afdelingsleider. De docenten registreren elke les welke leerlingen aanwezig en afwezig zijn en deze registratie is meteen zichtbaar in Somtoday. Als een (tijdelijke) vrijstelling van de gymnastieklessen op grond van een medische oorzaak noodzakelijk is, dan nemen de ouders contact op met de betreffende docent.

Afwezigheid door ARTSBEZOEK

Aanvragen voor medisch verlof moeten minimaal drie dagen van tevoren worden gemeld via het verlofformulier in Somtoday of per e-mail aan verlof-mhv@rvec.nl. Ouders en leerlingen worden verzocht om afspraken voor (tand)artsbezoek zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Verlof aanvragen

In bepaalde gevallen kunnen leerlingen vrij krijgen buiten de normale schoolvakanties om. Bijvoorbeeld bij een huwelijk of sterfgeval in de familie. Ook voor sommige religieuze feesten mogen leerlingen thuisblijven. Natuurlijk moeten de ouders dit overleggen met de betreffende afdelingsleider. Daarnaast kan een leerling in bepaalde gevallen extra vrij krijgen voor vakantie. Met name wanneer hun ouders vanwege hun werk per se niet weg kunnen in de schoolvakantie. Hiervoor zijn nadere richtlijnen opgenomen in de Leerplichtwet. Ook voor extra vakantie moeten ouders toestemming vragen aan de schoolleiding.

Roosterwijzigingen en lesuitval

Helaas is het onvermijdelijk dat er lesuitval plaatsvindt vanwege afwezigheid van docenten, bijvoorbeeld door ziekte. Wanneer dit voor een klas het eerste of een laatste lesuur betreft, wordt meestal vrij gegeven. In alle andere gevallen proberen we om een andere docent de klas op te laten vangen. De klas heeft dan een zogenaamde invalles. Het is echter niet altijd te regelen dat een invalles plaatsvindt. Leerlingen hebben dan een lesuur vrij, een ‘tussenuur’. Die tijd kunnen ze gebruiken om schoolwerk te maken. In Zermelo staan het lesrooster en eventuele roosterwijzigingen. Het is belangrijk om het rooster elke dag voor vertrek vanuit huis te bekijken.

Schoolregels

Hieronder staan onze schoolregels op een rij.

TE LAAT KOMEN IN DE LES

Leerlingen dienen op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. Bij de wisseling van de lessen moeten leerlingen zich vlot naar de lokalen begeven. Voordat leerlingen naar de eerste les van de dag gaan, wachten zij in de aula (en dus niet in de gangen of trappenhuizen). Een leerling die te laat is voor een les moet zo snel mogelijk naar de les gaan en zich dezelfde dag nog melden bij de verzuimcoördinator in lokaal 2.19 met opgave van reden(en). Is er geen geldige redenen voor het te laat komen, dan zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • Eerste keer te laat: waarschuwing.
 • Tweede keer te laat: volgende dag om 8.00 uur melden.
 • Derde keer te laat: twee dagen om 8.00 uur melden.
 • Vierde keer te laat: een week om 8.00 uur melden.
 • Vijfde keer te laat: een week een vierkant rooster (8.00 uur tot 16.10 uur).
 • Zesde keer te laat: gesprek met leerplichtambtenaar.

MAATREGELEN BIJ ONGEOORLOOFD VERZUIM

De verzuimcoördinator controleert de absentie-registratie. Bij openstaande absenties neemt de verzuimcoördinator telefonisch of per mail contact op met de ouders. Bij herhaaldelijke absentie (ook als dit is gemeld door de ouders) wordt in overleg met de afdelingsleider contact opgenomen met de ouders. Bij ongeoorloofd verzuim gelden strafmaatregelen die worden bepaald door de verzuimcoördinator in overleg met de afdelingsleider.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERMISSING, SCHADE EN MEER

Het schoolbestuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van eigendommen van leerlingen. Het verdient aanbeveling kledingstukken (voorzien van een naam) in het kluisje te bewaren en geen geld of andere waardevolle voorwerpen onbeheerd
achter te laten.

Alle schade die een leerling toebrengt aan eigendommen van school, worden op zijn kosten hersteld. Zolang de gemaakte kosten niet betaald zijn, kan de leerling de toegang tot lessen of de school worden ontzegd.

Indien een minderjarige leerling voor enige schade verantwoordelijk is, stelt de school de ouders daarvan in kennis.

WAPENBEZIT EN DIEFSTAL

Bij constatering van bezit en/of gebruik van messen, hand- en vuurwapens, laserpennen, vuurwerk en bij diefstal gelden de volgende maatregelen:

 • Eerste keer: een dag schorsing.
 • Tweede keer: drie dagen schorsing.
 • Derde keer: week schorsing.
 • Vierde keer: definitieve verwijdering.

Bij wapenbezit en diefstal vraagt de school aan de politie om te adviseren over de verdere afhandeling. In overleg en/of naar aanleiding van bijzondere omstandigheden kan het bevoegd gezag besluiten af te wijken van bovenstaande richtlijnen.

Bij constatering van handel (verkopen, afleveren, verstrekken) in ongewenste hand- en vuurwapens aan leerlingen van de eigen of een andere school volgt een week schorsing. Bij herhaling volgt direct verwijdering van school.

GENOTSMIDDELEN

Bij geconstateerd gebruik en/of bezit van alcohol en drugs gelden de volgende maatregelen:

 • Eerste keer: een dag schorsing.
 • Tweede keer: drie dagen schorsing.
 • Derde keer: week schorsing.
 • Vierde keer: definitieve verwijdering.

Op het verkopen, afleveren en verstrekken van alcohol, soft- en harddrugs (hasj, wiet, XTC, amfetamine/speed, cocaïne, heroïne en andere drugs) aan leerlingen van de eigen of een andere school volgt een week schorsing. Bij herhaling volgt direct verwijdering van school.

Bij gebruik van, bezit van en/of handel in alcohol en/of drugs kan de school aan de politie advies vragen over de verdere afhandeling. In overleg en/of naar aanleiding van bijzondere omstandigheden kan het bevoegd gezag besluiten af te wijken van bovenstaande richtlijnen.

VERWIJDERING UIT DE LES

Een leerling die uit de les wordt verwijderd, haalt een gele kaart op en neemt zijn tas mee. De leerling meldt zich bij de verzuimcoördinator in lokaal 2.19, wordt geregistreerd en maakt in het verzuimlokaal het schoolwerk dat de docent opgeeft. Na het lesuur gaat de leerling met de gele kaart naar de docent. De docent beslist of hij de kaart zelf afhandelt of dat hij dit aan de afdelingsleider overlaat. De afdelingsleider kan contact opnemen met de ouders.

Starten en afsluiten van lessen

Als een docent niet op tijd bij het leslokaal aanwezig is, mogen de leerlingen niet zonder meer aannemen dat er geen les plaatsvindt. Zij moeten eerst hierover informeren bij de conciërge, roostermaker, afdelingsleider en/of verzuimcoördinator. De leerling blijft aanwezig tot de docent aangeeft dat de les voorbij is. De docent is verplicht om de leerlingen te laten gaan op een zodanig tijdstip dat ze op tijd bij de volgende les kunnen zijn.

(TIJDELIJKE) VRIJSTELLING VAN LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING

Als een (tijdelijke) vrijstelling van de gymnastieklessen op grond van een medische oorzaak noodzakelijk is, dan nemen de ouders contact op met de betreffende docent. Bij een verwachte langdurige situatie wordt ook de afdelingsleider ingeschakeld om te kijken naar een oplossing.

GEDRAGSREGELS MET BETREKKING TOT HET SCHOOLGEBOUW EN VOORZIENINGEN

Leerlingen zijn verplicht zich in en om de school rustig en ordelijk te gedragen. Van hen wordt verwacht dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor het netjes houden van de school en het terrein. Afval moet in de daarvoor bestemden manden/bakken worden gedeponeerd.

In de lokalen gelden de volgende regels:

 • Leerlingen mogen geen jassen meenemen in de lokalen. Jassen worden opgeborgen in de kluisjes, niet op de gang.
 • Met betrekking tot het dragen van mutsen, caps en dergelijke geldt dat de docent kan eisen dat een ongehinderd uitzicht op het gezicht mogelijk blijft en de orde niet wordt verstoord.
 • Ingeschakelde mobiele telefoons en anders geluids- dragers en elektronische apparatuur zijn in de les verboden. Bij overtreding wordt het betreffende object ingenomen. De leerling kan dit om 16.10 uur ophalen bij de afdelingsleider en meldt zich de volgende ochtend om 8.00 uur op school. Bij meerdere keren wordt deze straf uitgebreid.
 • Consumpties zijn verboden in de lokalen.

In overige ruimten binnen de school gelden de volgende regels:

 • In de studieruimtes mogen geen consumpties worden genuttigd.
 • Op de publicatieborden mag door leerlingen niets worden opgehangen zonder toestemming van de directie.
 • In de school en op het schoolterrein mag niet gerookt worden.
 • Spelletjes om geld zijn niet toegestaan.

In en rondom de fietsenstalling gelden de volgende regels:

 • Leerlingen dienen hun (brom)fietsen te stallen in de fietsenstalling achter de school.
  Brom)fietsen die op onjuiste plaatsen staan, worden verwijderd. De eigendommen zijn om 16.30 uur terug te krijgen bij de conciërge.
 • Leerlingen bevinden zich alleen in fietsenstalling om hun (brom)fiets te plaatsen of weg te halen. Moedwillige beschadiging van (brom)fietsen wordt streng bestraft.

Voor een aantal leerlingen zijn de lessen eerder afgelopen dan na het zevende lesuur. In dergelijke gevallen moeten de fietsers na het verlaten van de fietsenstalling zo snel mogelijk het schoolplein verlaten.

Het is voor leerlingen niet toegestaan om leerlingen van andere scholen te ontvangen in de school of op het schoolplein, tenzij de directie hiervoor toestemming heeft gegeven.

Leerlingen die betrokken zijn bij overtredingen in of rondom de school kan worden opgedragen buiten de gewone lestijden op school te komen en passende werkzaamheden te verrichten. De directie, afdelingsleiders en toezichthoudende personeelsleden mogen deze maatregelen nemen.

SCHORSING EN VERWIJDERING

Het bevoegd gezag kan een leerling het bijwonen van de lessen of de toegang tot de school voor één of meerdere dagen ontzeggen (schorsen). Ook kan het bevoegd gezag een leerling definitief van school verwijderen, als deze zich niet houdt aan de schoolregels of zich schuldig maakt aan nalatigheid, wangedrag, verzet of in het algemeen door zijn gedrag in of buiten de school een nadelige invloed op zijn medeleerlingen uitoefent. Met betrekking tot definitieve verwijdering is een aantal wettelijke regels van kracht. Op basis hiervan is een procedure opgesteld die is opgenomen in het leerlingenstatuut. De procedure is eveneens in te zien bij de administratie.