Vmbo

Het onderwijs

LEERLIJNEN

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt vier jaar. Het vmbo van het Roelof van Echten College heeft verschillende leerlijnen:

• Vmbo basisberoepsgericht (BB): voorbereiding op basisberoepsopleidingen van het mbo (niveau 2)
• Vmbo kaderberoepsgericht (KB): voorbereiding op vak- en middenkaderopleidingen van het mbo (niveau 3 en 4)
• Kaderplus-klas (vmbo KB/TL): de leerling volgt een of meerdere vakken op TL-niveau
• Lwoo: vmbo met extra ondersteuning

VMBO BB EN KB

In de opleidingen vmbo BB en vmbo KB is er veel afwisseling tussen theorie en praktijk, maar de nadruk ligt op de praktijk. We bereiden leerlingen voor op een vervolgopleidingen in het mbo. Leerlingen uit de kaderplus-klas krijgen vanaf de brugklas alle theorievakken op TL-niveau. Een overstap naar mavo is hierdoor makkelijker. Ook kunnen leerlingen uit de kaderplus-klas doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 3 of 4.

LWOO

Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig om een vmbo-diploma te halen. Bijvoorbeeld omdat zij sociaal-emotionele problemen of leerproblemen hebben. Voor deze leerlingen hebben wij het leerweg- ondersteunend onderwijs (lwoo). Deze leerlingen worden, indien mogelijk, in een kleine groep geplaatst. De leerling krijgt les op het niveau dat het beste bij hem past. Het zwaartepunt van de extra ondersteuning ligt in de eerste twee leerjaren. Door intensieve begeleiding streven we ernaar dat een leerling schakelt naar het reguliere vmbo en een vmbo-diploma behaalt.

Onderbouw

In de onderbouw van het vmbo (de eerste twee leerjaren), krijgen de leerlingen voornamelijk algemeen vormende vakken. Deze vakken dienen als basis voor de eigenlijke beroepsvoorbereidende opleiding die in de bovenbouw begint. Er wordt geleerd vanuit leerdoelen. We laten leerlingen meedenken over wat ze al kunnen en wat ze nog moeten/willen leren. Wekelijks zijn er drie keuze-uren. Leerlingen mogen dan kiezen naar welk vak ze gaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de vakdocent en de mentor. Drie keer per week is er een mentorles. We bereiden leerlingen voor op de bovenbouw door hen tijdens talenturen te laten oriënteren op bepaalde vakken. Zo maken ze kennis met Kunst en Cultuur, Ondernemen en Maatschappij, Leefstijl en Bewegen en met Technologie en Wetenschap. Daarnaast geven we voorlichting over de profielen in de bovenbouw.

Bovenbouw

Leerjaren drie en vier noemen we de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit profielen die goed aansluiten op het mbo: Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten (richting Dienstverlening en richting Techniek) en Mobiliteit & Transport (richting Voertuigentechniek, richting Transport & Logistiek en richting Land- & Tuinbouwmechanisatie). Naast de algemene theorievakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen, krijgt een leerling ook theorievakken die speciaal bij het gekozen profiel passen. Elk profiel heeft vier verplichte beroepsgerichte modules. Hierin ontwikkelt de leerling de basiskennis en basisvaardigheden die nodig zijn voor de beroepen en vervolgopleidingen passend bij het profiel. Naast de vier verplichte beroepsgerichte modules kiest een leerling nog vier extra modules. Elk profiel heeft zijn eigen keuzemodules, maar het is ook mogelijk om modules uit andere profielen te kiezen.

Rapporten en overgangs- en examennormen 

RAPPORTEN

Ouders kunnen de schoolresultaten van hun kind volgen via Somtoday. Ook de leerlingen hebben een vergelijkbaar portaal waarop zij hun cijfers kunnen inzien. Alle ouders en leerlingen ontvangen een gebruikersnaam en inlogcode. Voor vragen over deze gegevens kunt u een e-mail sturen naar: support@rvec.nl.

Vmbo-leerlingen krijgen ieder leerjaar een eindrapport. Leerlingen in de derde en vierde klassen vinden op deze cijferrapporten ook de behaalde schoolexamencijfers in de vorm van voortgangscijfers. Na de uitreiking van de rapporten is er een spreekmiddag en/of -avond waarop ouders docenten kunnen spreken over de vorderingen van hun kind. De ouders kunnen opgeven met welke docenten zij graag een gesprek wensen. We vinden het belangrijk dat een leerling hierbij aanwezig is. Aanmelding vindt digitaal plaats.

OVERGANGS- EN EXAMENNORMEN

In zowel de onderbouw als de bovenbouw werken we met een voortgangscijfer. Bij het behalen van voldoende punten op het overgangsrapport wordt de leerling bevorderd. In de onderbouw kunnen leerlingen in principe niet blijven zitten. Leerlingen krijgen in het begin van hun leerloopbaan de kans om op een zo hoog mogelijk niveau opgeleid te worden. In de onderbouw bekijken we op basis van behaalde resultaten welke leerlijn het beste past bij de leerling. Dat betekent dat leerlingen met onvoldoende resultaten niet blijven zitten, maar in principe verplicht afstromen (in geval van ziekte en dergelijke zijn afwijkende situaties mogelijk). Leerlingen die erg goed scoren, kunnen de mogelijkheid krijgen om op te stromen naar een hogere leerlijn. Dit gebeurt op basis van behaalde cijfers en adviezen die door de vakdocenten worden gegeven. Voor de overgang van het derde naar het vierde leerjaar geldt ook de examennorm, zoals die geldt voor het behalen van het diploma. Voldoet een leerling uit klas 3 niet aan de overgangs- en/of examennorm, dan wordt hij besproken tijdens de rapportvergadering. 

Lestijden

vmbo onderbouw

lesuurTijd

1e

08.30 - 09.20 uur
2e09.20 - 10.10 uur
Pauze10.10 - 10.30 uur
3e10.30 - 11.20 uur
4e11.20 - 12.10 uur
Pauze12.10 - 12.35 uur
5e12.35 - 13.25 uur
6e13.25 - 14.15 uur

Pauze

14.15 - 14.30 uur
7e14.30 - 15.20 uur
8e15.20 - 16.10 uur

vmbo bovenbouw

lesuurTijd

1e

08.30 - 09.20 uur
2e09.20 - 10.10 uur
3e10.10 - 11.00 uur
Pauze11.00 - 11.20 uur
4e11.20 - 12.10 uur
5e12.10 - 13.00 uur
Pauze13.00 - 13.25 uur
6e13.25 - 14.15 uur
7e14.15 - 15.05 uur
Pauze15.05 - 15.20 uur
8e15.20 - 16.10 uur

Lessentabellen

vmbo onderbouw

Mentorles en leeskwartier zijn samen 3 lessen door de mentor

* = vakken die aangeboden worden tijdens de keuze-uren.

** keuze-uren in de eigen groep

In klas 2 zit het lezen bij Nederlands in.

Wanneer Techniek en Verzorging 1 uursvakken zijn worden deze om de week gegeven.

vak1 bb kb tl1 LWOO bkt BB KB TL2 LWOO BKT

GMF

11 1 1
Informatica11
Aardrijkskunde/Geschiedenis2*2*2*2*
Nederlands3*3*3*3*
Engels2*2*2*2*
Wiskunde/Rekenen3*3*3*3*
Binask2 2
Nask 2 2
Biologie 2 2
Verzorging1 2 1 2
Techniek1 2 1 2
Handvaardigheid1 1 1 2
Muziek1 1
Tekenen1 1 1 2
Keuzecreatief2*0 4*0
Lichamelijke opvoeding4 4 2 2
Mentorles2 2 2 2
Talentoriëntatie2 2 2 2
Keuze-uren3 3 2 2
Leeskwartier1 1
Stilte-uur* * * *
Tot.33333333

vmbo bovenbouw

Leerlingen volgen 2 leerroute verplichte vakken in het 3e en 4e leerjaar.
V = verplicht
K = Keuzevak


VAKZORG EN WELZIJN 3E leerjaar en
PROFIELVAK ZW
ZORG EN WELZIJN 4E leerjaar en
PROFIELVAK ZW

gds

1

1
ne
3
3
en
3
3
ma
-2
re
-/1
-
lo

2

2
kckv
1
-
ml
11

wi

3k
3k
nask1
--
bi
3v
3v
ec
--
mask
3k
3k

gs

3k3k
ak3k3k
beroepsgericht vak
15
12
totaal
32/33
30


VAKMOBILITEIT EN TRANSPORT 3E leerjaar en
PROFIELVAK MOBT
MOBILITEIT EN TRANSPORT 4E leerjaar en
PROFIELVAK MOBT

gds

1

1
ne
3
3
en
3
3
ma
-2
re
--
lo
2
2
kckv
1
-
ml
11
wi
3v

3v

nask1
3v
3v
bi
--
ec
--
beroepsgericht vak
15
12
totaal
32/33
30


VAKDIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 3E LeerjaaR en PROFIELVAK DVPRDIENSTVERLENING EN PRODUCTEN 4E LEERJAAR EN PROFIELVAK DVPR

gds

1

1
ne3
3
en
3
3
ma
-2
re
-/1-
lo
2
2
kckv
1
-
ml
11
wi
3k

3k

nask1
3k
3k
bi
3k3k
ec
3k3k
beroepsgericht vak
15
12
totaal
32/33
30

vmbo bovenbouw leer-werktraject


VAKZORG & WELZIJN 3E leerjaar en
PROFIELVAK ZW
ZORG & WELZIJN 4E leerjaar en
PROFIELVAK ZW
DIENSTVERLENING & PRODUCTEN 3E leerjaar en PROFIELVAK DVPR
DIENSTVERLENING & PRODUCTEN 4E leerjaar en PROFIELVAK DVPR

gds (gmf)

1
1
1
1
ne
3
3
3
3
re
1111
ma
-
2
-
2
kckv
1
-
1
-
lo
2
2
2
2
co
1
1
1
1
stage-
voorbereiding
88
88
beroepsgericht
15
12
15
12
totaal
32
30
32
30

Activiteiten, excursies en uitwisselingen 

CULTURELE ACTIVITEITEN

In het kader van het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) vindt een aantal activiteiten plaats, zowel binnen als buiten de school. Zo bezoeken leerlingen concerten of gaan ze naar voorstellingen in De Tamboer. Een bekende schrijver verzorgt bijvoorbeeld een gastles op school. In de derde klas doen alle leerlingen mee aan de zogenaamde kunstcarrousel, waarbij ze in een aantal dagen met vele kunstuitingen te maken krijgen.

STAGE

In de onderbouw van het vmbo kunnen kortdurende snuffelstages voorkomen. In de bovenbouw krijgen leerlingen te maken met een beroepsoriënterende stageperiode. De duur hiervan is afhankelijk van de leerling en de afdeling. Leerlingen doen op deze manier praktische ervaring op. Van deze stageperiode moeten leerlingen schriftelijk verslag uitbrengen. Bij de leerwerktrajecten vormt de stage een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma. In de derde klas gaan deze leerlingen vanaf januari één dag in de week naar hun stageadres. In de vierde klas gaan de leerlingen twee opeenvolgende dagen per week op stage.

UITWISSELINGEN EN ERASMUS+

Internationalisering is een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma op het vmbo. De internationale projecten en uitwisselingen hebben de afgelopen jaren bewezen zeer waardevol te zijn voor onze leerlingen. Jaarlijks vinden er uitwisselingen plaats met scholen in Nepi en Ladispoli (Italië). De deelnemende leerlingen komen in aanraking met de noodzaak van actieve taalbeheersing. Ze bereiden de uitwisseling voor via internet en gezamenlijke opdrachten en voeren tijdens de uitwisseling ook een aantal praktische opdrachten uit. De leerlingen verblijven tijdens de uitwisseling in gastgezinnen. Als de buitenlandse leerlingen naar Nederland komen, verblijven zij bij onze leerlingen thuis. Daarnaast nemen wij deel aan een Erasmus+-project. Hierin werken we samen met een school uit Sicilië en Polen. Dit is een docentenproject waarin van elkaar wordt geleerd op verschillende terreinen: (digitale) spelen, samenwerken en passend onderwijs. Tijdens de werkconferenties zijn ook leerlingen meegegaan. Zij zijn de klankbordgroep voor de docenten. Meer informatie: www.levelcomplete.eu

EXCURSIES EN WERKWEKEN

In elk leerjaar kunnen excursies georganiseerd worden. Sommige excursies zijn gekoppeld aan een vak. Zo kunnen leerlingen voor het vak biologie op excursie naar de boerderij gaan. Daarnaast zijn er excursies binnen een project of werkweek, bijvoorbeeld naar een museum, bioscoop of jaarbeurs. In de derde klas organiseren we werkweken voor leerlingen. De kosten van excursies en werkweken worden aan het begin van het schooljaar bekendgemaakt, waarna er een oproep tot betalen wordt verstuurd. Een termijnregeling kan daarbij aangeboden worden.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen deelnemen aan evenementen buiten schooltijd. Schaatsmiddagen, filmavonden en leerlingenfeesten zijn voorbeelden van jaarlijks terugkerende gebeurtenissen. De school ‘subsidieert’ deze activiteiten, maar de deelnemende leerlingen moeten zelf een deel van de kosten betalen. Alle buitenschoolse activiteiten van het vmbo van het Roelof van Echten College zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van onze school. Via onze website brengen we ouders op de hoogte van de verwachte buitenschoolse activiteiten.

BURGERSCHAPSVORMING

Het Roelof van Echten College wil leerlingen laten deelnemen aan de maatschappij. Daarom ontwikkelen wij initiatieven in de vorm van burgerschapsvorming. De doelen hierbij zijn competentiegericht geformuleerd, dus gericht op vaardigheden van een leerling. Daarbij maken we onderscheid in vier categorieën:

  • Kennis: bijvoorbeeld weten wat democratische principes zijn.
  • Vaardigheden: bijvoorbeeld het eigen standpunt naar voren kunnen brengen.
  • Houdingen: bijvoorbeeld zich sociaal rechtvaardig willen opstellen.
  • Reflectie: bijvoorbeeld nadenken over de aard van verschillende meningen.